Výroční zpráva 2009

Autor: Jana Černá <zlatastudanka(at)seznam.cz>, Téma: Naše organizace, Vydáno dne: 07. 02. 2010

Fungujeme již od roku 2003..

1. KDO JSME

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V ČSOP je zaregistrováno celkem 345 základních organizací s 9020 členy (včetně MOP). Jednou z nich je i naše ZO ČSOP „Zlatá studánka“. Organizace vznikla před 6 lety a jméno dostala podle studánky v našich lesích. O studánku se starají naši mladí ochránci přírody. Každý rok ji v dubnu slavnostně otevírají. Máme svoje sídlo v budově Základní školy v Habrmanově ulici. Prostory jsme vybavily díky finanční pomoci grantů Pardubického kraje, Lesů ČR s.p., ÚVR ČSOP a SMOP CDM Praha.

Naše organizace má k 31. prosinci 2009 42 dospělých členů a 51 členů v kolektivech MOP. Jsou tři: Čipmánci, Malí křečíci a Hrušky.

Naše činnost je rozsáhlá a rozmanitá.

Akce pořádané základní organizací mají vždy dobrou úroveň, což se projevuje vysokou účastí..

Otvírání Zlaté studánky

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Počet členů k 31.12. 2009: 42 dospělých a ve 3 oddílech MOP 51 členů.

Seznam členů:

Beranová Zdena, Černá Jana, Dostálek Miroslav, Dostálek Vladimír, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Drašnar Antonín, Elblová Lenka, Gablerová Irena, Gabler Heřman, Houserová Ludmila, Chadimová Věra, Chleboun Petr, Chýlová Jana, Janebová Lucie, Jansová Jiřina, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Kohoutková Petra, Maárová Hana, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Studnařová zdena, Šillerová Alena, Třasák Vladimír, Třasák Vladimír ml., Třasáková lucie, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vavřínová Nela, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Vobora Tomáš, Zapletalová Alena.

Složení výboru ZO ČSOP:


3. ČINNOST VÝBORU

Výbor základní organizace se letos sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.

Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:

Členové se aktivně podíleli na přípravě a distribuci Zpravodaje ČSOP 2009,. Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, Mladá fronta Dnes, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí.


4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ

Zahájení paní místostarostkou Ing. ?á?kovou
Prezentace osady z K?ivolíku
Nechyb?la zví?átka
Náv?t?vníci si mohli pohladit malá ?t??átka
Se?ly se zde krajká?ky
Chvilka klidu, ne? p?íjdou dal?í zájemci o výrobu sluní?ek,
Ukázka d?evo?ezby - Ládi T?asáka

5. RICHTEROVA CHATA

Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Slouží hlavně k zájmové činnosti dětí a mládeže.

Co nového v roce 2009 na Richterově chatě:

Posekání loučky u chaty, řezání dřeva, dokonalý úklid chaty včetně malování, úklid chaty po zimě, natírání chaty zvenčí, malování a natírání podlah, přibití lepenky z vrchní strany chaty a dřevěné kůlny. Ušití závěsů a záclonek na okna. 2 krát sekání trávy, posezení po dokončení prací s opékáním vuřtů s troškou zábavy s trampskými písničkami. Pravidelná kontrola chaty.

Správci chaty jsou: Vladimír Třasák a Petr a Blanka Voborovi.

Akce na Richterově chatě v roce 2009:

D?v?ata natírají chatu
Zatím se poseká a uhrabe tráva
Chati?ka v novém kabát?
Posezení p?ed chatou p?ipravil Petr Vobora
Pan Gábler za?íná hrát písni?ky na p?ání

6. OCHRANA BIODIVERZITY

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu.

St?edisko ochrany p?írody STROM
St?edisko ochrany p?írody STROM
St?edisko ochrany p?írody STROM
St?edisko ochrany p?írody STROM
St?edisko ochrany p?írody STROM
St?edisko ochrany p?írody STROM

7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP), často zkracujeme na MOPík. Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu.

Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP tři:

Scházejí se na ZŠ Nádražní v České Třebové, na ZŠ ve Třebovicích a v klubové místnosti Ekocentra Červenka. Součástí jejich schůzek jsou vycházky, jednodenní i víkendové pobyty do přírody.

V roce 2009:

Starají se o ZOO koutek v sídle Ekocentra Červenka. ZO ČSOP odebírá metodický zpravodaj Depeše JUV.

Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


MOP HRUŠKY

Náš kolektiv má 18 členů pod vedením Mgr. Dariny Hruškové.

Scházíme se každý pátek od 13:30 do 15:00. Na schůzkách nejen vyrábíme různé výrobky, ale také podnikáme výlety. V našich dílnách jsme vyrobili trička, která jsme batikovali, dále pak hrnky, květináče ubrouskovou technikou, ozdoby, suché vazby a další výrobky. Také hrajeme různé ekologické hry, třídíme odpad, sbíráme víčka z pet lahví a sbíráme léčivé byliny. Společně s našimi kamarády z Červené Vody, kteří se jmenují Stopaři E podnikáme výlety, víkendovky, hrajeme různé hry, soutěžíme, poznáváme krásy naší vlasti a také hrajeme hru geocaching, více najdete na www.geocaching.com . Jezdíme k nim na víkendovky a oni pak naopak zase přijedou k nám do České Třebové. V Červené Vodě jsme byli v tomto roce třikrát, naposledy na podzim jsme se zúčastnili desetiboje, který se kvůli počasí (30cm sněhu) musel přemístit do tělocvičny. Také disciplíny se musely zjednodušit. Soutěžili jsme ve skoku vysokém, trpasličím běhu, překážkovém běhu, hodu diskem (krabička od sýrů), hodu oštěpem (zápalka) a podobně. Jako vždy se víkend podařil. Červenovodští u nás strávili víkend na Richterově chatě, kde není elektřina, takže se nabízejí hry na upíry a různé stezky, při kterých se sice bojíme, ale moc nás to baví. Další vydařenou víkendovkou byl víkend v Trutnově, kde jsme byli ubytováni na Střední lesnické škole. Probádali jsme Adršpašsko – Teplické skály, kde jsme soutěžili a zároveň ulovili i několik keší. Nesmíme zapomínat i na naše jednodenní výlety. O Vánocích navštěvujeme každý rok tradiční trhy na Kuksu s návštěvou Braunova Betlému. Nezapomínáme ani na zimní táboření na Kozlově či jarní otvírání Zlaté studánky.. Na všech akcích pečlivě fotografujeme i zde přikládáme pár ukázek toho, co nás baví.

Ale i svr?ky.
2009 - p?i?li jsme ze zastávky ?ire?

MOP ČIPMÁNCI

Zaregistrovaných členů v kolektivu s názvem „Čipmánci“ je 10 dětí. Do hodin ekologie, které se konají každé pondělí od 7:00 hod. však chodí pouze pět z nich. Tento počet se snížil z důvodu odchodu některých členů na gymnázium. Schůzky: každé pondělí od 7:00 do 7:40 hod. na ZŠ Habrmanova

Náš první výlet - září 2009 jsme byli na svém prvním výletě na Pastvinách. Od pátku do neděle jsme spali v kde jsme si zatápěli v kachlových kamnech. Akce se zúčastnilo 6 dětí . V pátek, po příjezdu a ubytování se vyhlásila soutěž o nejhezčí a nejnápaditější výrobek z věcí, které byly k dispozici (nůžky, papír, vata, pastelky, provázek, lepidlo a ruličky od toaletního papíru ..). Všechny výrobky se dětem povedly. V sobotu ráno, po ranní hygieně u lesní studánky, jsme pomocí Sava batikovali trička a hráli různé hry, mezi které patřil i pexesový turnaj. Po obědě jsme se vydali na prohlídku okolí. Během cesty plnily děti různé úkoly. V podvečer jsme si opekli párky a při svíčkách se pustili do šití oveček z filcu. Na dobrou noc jsme přečetli dětem humornou pohádku, po které všichni usnuli. V neděli ráno jsme si zabalili věci, uklidili chatu a jeli domů. Do budoucna bychom si chtěli podobnou akci zopakovat.

Hodiny Ekologie

V hodinách hrajeme různé hry a také soutěžíme. Není to pouze o hře, ale také o tom, něco nového se dozvědět. Zaměřujeme se na ochranu přírody. Věnujeme se otázkám týkajících se znečištění ovzduší, půdy, vody a jejich ochrany, třídění odpadků, apod. Děti také rády prokazují svoji manuální zručnost.. Na podzim jsme vyráběli podzimní dekorace z javorových listů, ozdoby na větvičky z bavlnek a sádrové odlitky, které posloužily jako dekorace na zeď. Každý člen si v hodinách vede tzv. portfolium. Pokud probereme nějaké téma, děti si udělají poznámky na papír (i s obrázky) a založí do svých desek. Tímto zakládáním by měl vzniknout učební materiál nebo alespoň zdroj zajímavostí pro ostatní členy rodiny nebo kamarády.

Co je v plánu?

akce: úklid okolo školy, víkendový pobyt na Vochtánce, v jednání je i akce „na kole z pohádky do pohádky“ ... v hodinách: mini kurz první pomoci, ochrana živočichů, léčivé bylinky atd. za Čipmánky: vedoucí Jiřina Jansová

Ubytováni jsme na chat? v Pastvinách
P?ehlídka trik

MOP MALÍ KŘEČÍCI

MOP v Třebovici nyní navštěvuje 23 dětí pod vedením Marie Markové.

Scházíme se již pátým rokem. Od letošního září jsme změnili prostory pro schůzky, každou středu se scházíme v Mateřské škole Třebovice a na jednotlivých akcích pořádaných kroužkem. Děti nejen poznávají rostliny, živočichy, nerosty, ale hrají různé hry, soutěže zaměřené na naši přírodu a jejich zdravý rozvoj. Jedním z cílů je také, aby děti v plné míře pochopily nebezpečí, jež pro nás znamená nejen znečišťování ovzduší, ale i prostředí, v němž žijeme spontánně přispěly ke zmírnění škod, pro záchranu krásy naší země, pro udržování pořádku a čistoty. Kéž by to bylo pro každého samozřejmostí. Dalším cílem je vytvářet přátelskou a radostnou atmosféru pro soužití a pozitivní klima mezi dětmi pro jejich spokojenost a příjemný pocit vzájemné seberealizace.

…..vždyť MOTIV je jakýkoli vnitřní činitel, který člověka nebo jiný organismus vede k aktivitě……My i naše ZEMĚ to potřebují.

Sázení ka?tan?
Sázení ka?tan?
Úklid obce T?ebovice

8.EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života. Ekocentrum Červenka je v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny.

Činnost ekocentra rozdělujeme takto:

Osvětová činnost

V roce 2009 jsme uskutečnili tyto akce:

Výuková činnost

Ekologické výukové programy, jejich příprava a organizace jsou doménou Mgr. Pavlíny Vomáčkové. Uskutečnilo se 50 programů pro 800 dětí mateřských a základních škol.

Tradičně je největší zájem o vánoční a velikonoční programy. Jarní novinkou byl program Tajemství vody, kde si povídáme o tom, jak dlouhou cestu překoná kapka vody po světě, než se vrátí na své místo, kde se bere voda, jaké vody máme, co je to čistírna apod. Děti si vyzkouší některý z jednoduchých pokusů s vodou a vše si zopakují na pracovním listě. Našich programů se zúčastňují MŠ U Stadionu (Č.T.), Semanín, Řetová a Rudoltice. Dále to jsou základních školy Habrmanova, Nádražní (Č.T.), Řetová, Třebovice, Němčice, ZŠ Praktická Moravská Třebová.

D?ti z T?ebovic se p?ipravují na Velikonoce

Vzdělávací činnost

V této oblasti je činnost zaměřena na vzdělávací dílny. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních i vícedenních kurzů. Široká veřejnost je hojně navštěvuje. Dílny, ale i přednášky jsou podpořeny grantem Pardubického kraje.

Uvádíme dílny v roce 2009:

Pod ZO ČSOP pracuje Klub Patchwork, vedený Jarmilou Dostálovou. Schází se pravidelně každou první středu v měsíci na zajímavé šicí dílny, při kterých se zužitkovávají zbytky látek. Členky z nich vytváří nové krásné polštáře, deky, tašky a jiné drobnosti. Své letošní práce představily na vánoční městské výstavě, která se konala v prosinci v Kulturním centru v České Třebové.

Cvičení pro zdraví je organizováno každý týden v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová.

Ve středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka se uskutečňují přednášky a besedy zaměřené na ochranu zeleně a ochrany přírody, na ochranu stromů a jsou doprovázeny promítáním diapozitivů.

Poradenská činnost – ekologická poradna

Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený tabulí. Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na odpady, péče o staré a památné stromy a aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny byla v pondělí od 12-16 hodin a ve středu od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky.

Provoz ekologické poradny byl finančně podpořen ČSOP a Lesy ČR, s.p.

Středisko ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka

Ekologickou poradnu zajišťuje Karol Maár, odborný arboretista. V roce 2009 řešil konkrétní problémy v Dlouhoňovicích (památný dub), zeleň v Dašicích, informace o ochraně stromů podal v Žamberku. Připravuje se zde dětské fit-centrum pro děti do 10 roků.


9. VÝBĚR PLÁNOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2010

Přednášky:

Aranžérské dílny:

Celodenní dílny Antonie Chalupné s patchworkem:

DÁLE NABÍZÍME:

Každá první středa v měsíci od 16.00 – 19.00 hod. pravidelné šití v Klubu Patchwork

Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova

Pravidelná Ekoporadna pro veřejnost: pondělí: 12.00-16.00 hod., čtvrtek: 8.00- 12.00 hod. Otázky do ekoporadny je možno vhazovat do schránky u vchodu do Ekocentra Červenka


10. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

PASIVA v Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč

11. KONTAKTY

Adresa : ZO ČSOP Zlatá Studánka U Podhorky 1671 56002 Česká Třebová

Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

E-mail: zlatastudanka@seznam.cz

Kontakt na členy výboru ZO ČSOP:

předsedkyně T: 464 649 012 e-mail: zlatastudanka@seznam.cz (Černá) M: 739 065 958

hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskova@cominnet.cz (Dušková)

jednatelka M: 737 306 148 e-mail: mistrova.a@seznam.cz (Mistrová) M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková)

revizorka M: 731 331 955 (Pechancová) T: 461 030 154

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69


12. PODĚKOVÁNÍ

Spolupráce s médii:

Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, Mladá fronta Dnes.


13. OBSAH