ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 04. 12. 2023  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* Výroční zpráva 2010

Vydáno dne 04. 02. 2011 (9402 přečtení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Jilm

STROM ROKU 2011 JE JILM

Jilm je statnější strom s válcovitým, štíhlým kmenem a s otevřenou, nepravidelnou, široce klenutou korunou. Dosahuje výšky 30 až 35 metrů, průměr kmene přesahuje jeden metru a dožívá se nejvíce 400 let. Plodem jilmu jsou oválné až vejčité křídlaté nažky, které jsou na okraji hustě obrvené. Semeno je uloženo uprostřed nažky. Jilm je stinná dřevina, zvláště v mládí. Roste dobře na suchých půdách, ale i v luzích s vysokou hladinou spodní vody. Vždy však vyžaduje kvalitní, živinami obohacenou dusíkatou půdu. Jilmy mají velmi kvalitní kruhovitě pórovité dřevo, někdy s tmavým jádrem, které je velmi pevné, dobře ohebné, nesnadno se štípe. Využívalo se proto v nábytkářství, zejména k výrobě ohýbaného nábytku. Jilmy se také často pro svůj charakteristický habitus vysazují v zahradách a parcích.

List jilmu
Plod jilmu

1. KDO JSME

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Naše ZO ČSOP „Zlatá studánka“ vznikla před 7 lety a jméno dostala podle studánky v našich lesích. Patronát nad studánkou převzala ZO ČSOP. Každý rok ji v dubnu slavnostně otevíráme. Sídlíme v budově Základní školy v Habrmanově ulici. Prostory jsme vybavily díky finanční pomoci grantů Pardubického kraje, Lesů ČR s.p., ÚVR ČSOP a SMOP CDM Praha. Naše organizace má k 31. prosinci 2010 42 dospělých členů a 50 členů v kolektivech MOP. Jsou čtyři: Čipmánci, Malí křečíci, Hrušky a Stopaři E.

Z naší činnosti.
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Ukliďme svět, přednášky, výstavy, exkurze aj. S velkým úspěchem se setkala akce ke Dni stromů spojená se dnem otevřených dveří ekocentra a s promítáním ekologických filmů.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol. Letos proběhlo 51 programů s účastí přes 900 dětí. Spolupodílíme se na přírodovědné a mineralogické soutěži.
 • - Základní organizace pořádá dílny pro zájemce z široké veřejnosti, např. šití panenek, patchwork, hrátky s pedigem, skládání z papíru a dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna byla otevřena každé pondělí a čtvrtek a poskytovala konzultace širokému spektru klientů.
 • - Pod základní organizací pracuje "Středisko ochrany přírody - STROM" v Písečné u Žamberka. Je zaměřené na osvětu i praxi na téma ošetřování a chirurgické ozdravování stromů a na ochranu VKP Ekosystémy potoka Potočnice.
 • - Od MÚ v České Třebové máme pronajatou chatu, která se nachází nedaleko v lesích a je využívána k pořádání různých akcí spojených s úklidem a sekáním trávy.
Otvírání Zlaté studánky

O dobré úrovni akcí pořádaných ZO svědčí vysoká účast na jednotlivých akcích.


2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Počet členů k 31.12. 2010: 42 dospělých a ve 3 oddílech MOP 50 členů.

Seznam členů:

Beranová Zdena, Černá Jana, Dostálek Miroslav, Dostálek Vladimír, Drašnar Antonín, Drašnarová Anna, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Elblová Lenka, Gablerová Irena, Gabler Heřman, Houserová Ludmila, Hoško Martin, Chýlova Jana, Janebová Lucie, Jansová Jiřina, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Maárová Hana, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Studnařová Zdena, Šillerová Alena, Třasák Vladimír, Třasák Vladimír ml., Třasáková Lucie, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vavřínová Nela, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Vobora Tomáš, Zapletalová Alena.

Složení výboru ZO ČSOP:

 • Jana Černá předsedkyně
 • Hana Dušková hospodářka, účetní
 • Pavlína Vomáčková jednatelka
 • Květa Klaclová členka výboru
 • Alena Mistrová člen výboru + správce Richterovy chaty
 • Blanka Voborová členka výboru
 • Petr Vobora člen výboru + správce Richterovy chaty
 • Vladimír Třasák člen výboru
 • Irena Gáblerová doplněný člen výboru od 1.9.2010
 • Marie Pechancová revizorka
Výro?ní ?lenská sch?ze 2011
Výro?ní ?lenská sch?ze 2011
Výro?ní ?lenská sch?ze 2011
Výro?ní ?lenská sch?ze 2011

3. ČINNOST VÝBORU

Výbor základní organizace se sešel 11krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.

 • Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:
 • EVVO Pardubického kraje pro rok 2010 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Cyklus přednášek, dílen, soutěží, výstav a exkurzí).
 • Program péče o životní prostředí Pardubického kraje pro rok 2010 (Péče o malkoplošné chráněné území ekologické stability, ochrana vodních ploch v Písečné u Žamberka).
 • Dřevo 2010 – Výukový koutek v ekocentru Červenka (finančně podpořeno LČR s.p. a ČSOP).
 • Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina: (Ekologické výukové programy, Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti)
 • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží).
 • Dotace MOP z MŠMT finanční dotace k podpoře vybavení a provozu kolektivu MOP a finanční dotace k podpoře krátkodobých akcí kolektivu MOP
 • Infocentra podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráce v zařízeních ČSOP
 • ZO se zapojila do nového dvouletého projektu „Síť specializovaných ekoporaden“. Jedná se o partnerský projekt a jsou do něj zapojeny ještě EC Paleta, Skřítek Polička a Renata Bělá u Jevíčka. Projekt zahrnuje ekoporadenství, vzdělávací a osvětovou činnost pro odbornou i širokou veřejnost.
 • Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:
 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
 • Den stromů a den otevřených dveří v EC
 • Krajská konference EVVO Pardubice
 • Školení v rámci projektu Pavučina v Praze
 • Jednání a spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová, s Odborem školství, kultury a tělovýchovy, s Odborem majetku města.
 • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, MF Dnes, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí.
 • Členství ZO ČSOP Zlatá studánka ve Sdružení ČSOP Ústí nad Orlicí dnem 13. března 2010 skončilo. Sdružení svoji činnost ukončilo. ZO ČSOP zůstává pouze členem Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj se sídlem v České Třebové.
 • V rámci projektu Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji byl vytvořen informační panel z naší činnosti. Bude součástí putovní výstavy.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 11.5.2010

Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem? 2010
Den Zem?

5. RICHTEROVA CHATA

Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila Rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Slouží hlavně k zájmové činnosti dětí a mládeže a ke klubové činnosti ZO.

Co nového v roce 2010 na Richterově chatě:

Posekání loučky u chaty, řezání dřeva, dokonalý úklid chaty, úklid chaty po zimě. Dvakrát sekání trávy, posezení po dokončení prací s opékáním vuřtů a s troškou zábavy s trampskými písničkami. Pravidelná kontrola chaty.

Správci chaty jsou: Vladimír Třasák a Petr a Blanka Voborovi. V druhé polovině roku se správcovství chaty ujali za i manželé Mistrovi.

Akce na Richterově chatě v roce 2010:

 • 22. 6. Brigáda na sekání a shrabování trávy, úklid chaty s opékáním špekáčků.
 • 17. 9. Brigáda na údržbě chaty a posezení u táboráku.
Richterova chata
Richterova chata

6. OCHRANA BIODIVERZITY

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů, patří mezi základní poslání svazu.

 • Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2010. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007".
 • Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách.
 • Chráněné území "Ekosystémy potoka Potočnice" bylo zřízeno v Písečné u Žamberka. Na lokalitě o velikosti 2 500 m čtverečních byl prováděn biologický monitoring a údržba rybníka i s jeho faunou a flórou. Území bylo označeno tabulkou s vysvětlením maloplošného chráněného území. Rozmisťování ptačích budek v sadech a parcích přispívá k zachování druhové rozmanitosti živočichů. Při této akci pomáhal Karol Maár.
 • V rámci akce Ukliďme svět, která se uskutečnila při příležitosti Dne Země, proběhla 12.5. údržba zahrady a sadařské úpravy před Ekocentrem.
 • MOP Malí křečíci vysázeli jírovce v obci Třebovice. Přispěli tak k jejímu ozelenění.
p. Maár

7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP). Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu. Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP čtyři:

 • "Hrušky" - pod vedením Mgr. Dariny Hruškové
 • "Malí křečíci"- pod vedením Marie Markové
 • "Čipmánci"- pod vedením Jiřiny Jansové, studentky pedagogické fakulty
 • Stopaři „E“ - pod vedením Martina Hoška, studenta pedagogické fakulty

Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MOP HRUŠKY

O kolektivu: Kolektiv Hrušek má 10 registrovaných členů. Schůzky jsme měli každý pátek od 13:30 do 15:00 na ZŠ Nádražní. Na našich setkáních jsme hráli různé hry, plnili úkoly, třídili odpad, vyráběli v našich „dílničkách“ různé výrobky, jako například malovaná trička, hrnečky, jarní a podzimní dekorace, malby na sklo apod. V listopadu 2010 jsme bohužel naši činnost museli přerušit z důvodu dlouhodobé nemoci naší vedoucí.

Víkendové a jednodenní akce v roce 2010: Všechny víkendové akce jsme pořádali dohromady s kamarády Stopaři E z Červené Vody.

 • 19. – 21. 3. 2010 Červená Voda
 • 16. – 18. 4. 2010 Richterova chata
 • 23.4.2010 Otvírání Zlaté studánky

Další akce, které jsme měli naplánované se bohužel neuskutečnily z důvodu nemocnosti dětí. Rok 2010 se nám, myslím, vydařil. Hodně jsme si zařádili, něco se naučili a dost jsme si toho užili.

MOP
MOP

Ostatním kolektivům MOP hodně zdaru v roce 2011 a velké poděkování Martinu Hoškovi a Stopařům E!!!

MOP ČIPMÁNCI

O kolektivu: Kolektiv Čipmánci má 8 registrovaných členů, avšak od nového školního roku (září 2010) se nás v oddíle schází přibližně 14. Kroužek máme každý pátek od 7:00 do 7:40 hod na ZŠ Habrmanova. V hodinách kroužku jsme většinou hráli hry, učili se o přírodě apod. Nově jsme zavedli i hru na „pana a paní učitelku“. Každou hodinu je losován někdo, kdo si na příští setkání musí připravit nějaký výstup: zajímavost, křížovku, test … Zatím musím „zaklepat“ ale děti jsou pilní a této role se ujímají se vší pečlivostí.

Ohlédnutí za uplynulým rokem – vycházky, akce, akcičky, výlety …

?ipmánci a raci
?ipmánci a raci
 • Úklid okolo školy (duben 2010)
 • Otevírání Zlaté studánky (duben 2010)
 • Exkurze RACI (říjen 2010)
 • Celodenní výlet (říjen 2010)
 • Skřítkova předvánoční dílna na ZŠ Habrmanova (prosinec 2010)
 • Poslední akce v roce 2010. Jednalo se o dílny, kde si děti mohly vyrobit nebo nazdobit: skleněný svícen, papírového andílka, korálkové náušnice, květináč zdobený ubrouskovou technikou nebo pomalovat hrníček.
Váno?ní dílna

Tímto bych chtěla za celý oddíl MOP Čipmánci popřát všem ostatním kolektivům a členům úspěšný rok 2011 a spoustu hezkých zážitků.

MOP MALÍ KŘEČÍCI

Vždy s odchodem roku se určitě každý zamyslí nad tím, jak ho prožil, co se mu podařilo, co mohl udělat lépe, co by určitě, pokud by to šlo, nejraději vymazal. Ale život jde dál, pokusme se v budoucnu o co nejlepší přístup k životu, k lidem, k přírodě.

„Každý nový den, do něhož se probouzíme, je dar, který není samozřejmý.“ (neznámý autor)

„Všechny kopce, pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny.“ (Paracelsus)

MALÍ KŘEČÍCI z Třebovice se snažili v průběhu roku 2010 poznávat sami sebe, posilovat kamarádství , a samozřejmě poznávat a chránit přírodu nejen během našich pravidelných schůzek. Je nás celkem 25 a s naší vedoucí paní učitelkou Markovou jsme prožili spoustu legrace a zajímavých zážitků. Bydlíme v malé obce Třebovice a jsme mnohem více obklopeni přírodou a jejími krásami než děti městské, ale i přesto rádi zavítáme do jiných míst za poznáním naší krásné země.

Rádi bychom Vás seznámili s našimi akcemi roku 2010:
 • Solná jeskyně Lanškroun 21. března 2010
 • Tajemná noc s knihou, Třebovice – Opatov
 • Den Země Ukliďme svět! 14.4.2010
 • Za mořskou vodou do Ústí nad Orlicí 24. dubna 2010
 • Cyklistický výlet 15. května
 • Hlavolamy 14. 11. 2010
 • Kuks 21. 11. 2010
Úklid ke Dni Zem?
Úklid ke Dni Zem?
Náv?t?va Kuksu

Hezké dny strávené jako součást přírody, vždyť příroda je pro toho, kdo ji pozorně zkoumá, nejlepší učitelkou a lékařkou.

MOP STOPAŘI ,,E“

Stopaři jsou volnočasový turisticko-přírodovědný oddíl, který nabízí celoroční činnost pro děti od 3. třídy. V současné době na pravidelné schůzky, jež se konají jednou týdně – v pátek, přichází sedm až deset dítek. Nenudíme se ani na chvilku, při našich pětihodinových setkáních se děti pořádně pobaví, zapomenou na školu a jinak odreagují. Dáváme volnému času dětí smysl a nabízíme jim partu kamarádů, dobrodružství, zábavu, hry, sport, …

Dalo by se říci, že máme ,,mnoho“ akcí po celý rok. Základním prvkem všeho je hra a motivace. Mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné, mnohdy netradiční a všeobecně málo známé hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše, co se týká tábornictví. Také se zúčastňujeme celostátních akcí jako jsou: Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země, Zachraňte studánky, Stříbrná nit a mnoha dalších. Stopaři spolupracují s Hruškami z České Třebové a Šedými veverkami z Ostravy, což dětem umožní poznat nové kamarády, jiné končiny a hlavně spoustu skvělých a nezapomenutelných zážitků ze společných akcí.

Seznam větších akcí 2010

 • 29.-31.1. – Ledová Praha (tři dny v hlavním městě, historie, památky, muzea, turistické akce, kulturní představení)
 • 21.-24.2. – Hájenka (jarní prázdniny, pobyt na bývalé hájovně, výlety do okolí)
 • 19.-21.3. – Setkání Stopařů, Hrušek, Šedých veverek a Bobrosvišťů v Červené Vodě
 • 16.-18.4. – Richterova chata s Hruškami (Andrlův Chlum)
 • 21.-22.5. – Vaření v přírodě, spaní pod stanem v divočině
 • 11.-13.6. – Maloskalská hradba (celorepubliková mezioddílová soutěž, obsadili jsme 10. Místo)
 • 17.-30.7. – Tábor – Akademie (vedle mne se tu už podílejí ne činnosti Jirka, Honza, Pepa, Zbynďa + jezdí sem všechny naše děti – tj. tvoříme 1/3 celého tábora)
 • 27.-28.9. – Nocování v klubovně
 • 16.10. – Červenovodský sedmiboj
 • 27.-31.10. – Krkonošská expedice (podzimní prázdniny, KRNAP, kary, rokle, vodopády, lavinové svahy, luční enklávy se vzácnou vysokohorskou květenou, pramen řeky Labe, Obří důl - horské údolí ledovcového původu se třemi zachovanými morénami, Sněžka, Adršpašsko-teplická skalní města, Mrtvé jezero )
 • 19.-21.11 – Předvánoce na Hájence (2. ročník nezapomenutelné akce)
 • 10.-11.12 – Přespání v klubovně (chystání na Vánoce)
 • 27.-28.-12. – Přespání v klubovně (noční výprava na Křížovou horu)

Seznam menších akcí 2010

 • 16.1. – Hon na yettiho (akční odpoledne po stopách sněžného muže)
 • 12.3. – Výroba ptačích hnízdních budek (ze starého kmene mohutného jeřábu)
 • 4.4. – Velikonoční odpoledne pro děti a rodiče
 • 23.4. – Den Země (tentokrát jsme se vydali sbírat odpadky na Křížovou horu)
 • 30.4. – Pálení čarodějnice
 • 18.9. – Pouťový turnaj ve hře Bang (karetní hra)
 • 25.9. – Výprava za pokladem
 • 14.4. – Hledání jara
 • 1.5. – Rytířský turnaj na Vochtánce
 • 8.5. – Řapík na Dračí skále
 • 29.5. – Výprava za bobrem (bobra jsme bohužel neviděli, pouze jeho výkaz pobytu + našli jsme starou železnou past (jako na medvěda)
 • 23.10. – Sběr kaštanů pro zvířátka
 • 6.11. – Řapík na Dračí skále
 • 17.12. – Vánoční pexesový turnaj
MOP
MOP

MOP Stopaři „E“ Z 95% máme na našich oddílových stránkách (www.martinhosko.webnode.cz) z každé výše zmíněné akce zápisek v kronice přímo od účastníků.


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

Ekocentrum Červenka je v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky a výukové programy.

Ekocentrum ?ervenka
Ekocentrum ?ervenka

Činnost ekocentra je rozdělena takto:

Osvětová činnost V roce 2010 jsme uskutečnili tyto akce:
 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové (11.5.)
 • Ukliďme svět - brigáda okolo EC (12.5.)
 • Přírodovědné soutěže: Poznávání rostlin, živočichů a minerálů pro I. a II. st. ZŠ regionu - spoluúčast
 • Mineralogická olympiáda - spoluúčast
 • Den bez aut – cyklovýlet spojený s výstavou hub v Chocni (18.9.)
 • Výstava rukodělných technik ve Vamberku, Mezinárodní výstava krajkářek (25.6.)
 • Otevření Zlaté studánky s účastí široké veřejnosti (23.4.)
 • Přednášky:
  • Porýní (PaedDr.. Jiří Štýrský) (11.1.)
  • Nepál (Alena Pirklová a Jan Betlach) (8.2.)
  • Nejsevernější oblasti Evropy (Mgr. Jiří Chaloupka) (1.3.)
  • Švýcarsko (PaedDr. Jiří Štýrský) (12.4.)
  • Putování po Indii (astroložka Kateřina Marie Posoldová) (26.4.)
  • Peru (PaedDr. Jiří Štýrský) (10.5.)
  • Francie od Picardie po Provance (PaedDr. Jiří Štýrský) (7.6.)
  • Alpy: Za zvířenou a florou Alp. Alpy Julské, Tyrolské, Dolomity.
  • (PaedDr. Jiří Štýrský) (6.9.)
  • Thajsko – Země bílého slona (Mgr. Zdeněk Hübner) (14.10.)
  • Francie (PaedDr. Jiří Štýrský) (8.11.)
  • Baleáry (PaedDr. Jiří Štýrský) (29.11.)
  • Zelené spotřebitelství (RNDr. Alena Vařejková) (2.12.)
P?edná?ka Dr. Ji?ího ?tyrského - Porýní
Alena Pirklová a Jan Betlach - 7 týdn? v Nepálu
Výuková činnost

Ekologické výukové programy, jejich příprava a organizace jsou doménou Mgr. Pavlíny Vomáčkové.

Uskutečnilo se 51 programů pro 900 dětí mateřských a základních škol.

Tradičně je největší zájem o vánoční a velikonoční programy. Novinkou byl v tomto roce program Velká plavba, zaměřený na zdravou výživu a správné stravovací návyky. V nabídce byly dále programy Krtkova domácnost, Lesní poznávání, Ruční papír, Odpady, Tajemství vody nebo Hurá zima.

Našich programů se zúčastňují MŠ U Stadionu, U Koupaliště, Vinohrady (Č.T.), Dlouhá Třebová, Semanín, Řetová a Rudoltice. Dále to jsou základní školy Habrmanova, Nádražní (Č.T.), Řetová, Třebovice, Němčice, ZŠ Praktická Moravská Třebová.

Výukové programy
Výukové programy
Vzdělávací činnost

V této oblasti je činnost zaměřena na vzdělávací dílny. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních i vícedenních kurzů. Široká veřejnost je hojně navštěvuje. Dílny, ale i přednášky jsou podpořeny grantem Pardubického kraje.

Uvádíme dílny v roce 2010:

 • Suchá vazba na stěnu (Hana Fialová) (18.2.)
 • Velikonoční věnec z cibule (Hana Fialová) (18.3.)
 • Šití panenek (Hana Ženíšková) (20.3.)
 • Velikonoční dekorace z pedigu – ošatka, slípka
 • (Lenka Elblová) (23.3.)
 • Květina pro dámu (Hana Fialová) (15.4.)
 • Netradiční košík z pedigu (Hana Fialová) (22.4.)
 • Papírové mandaly z čajových sáčků (Alena Mistrová) (29.4.)
 • Suchá vazba do košíku (Hana Fialová) (20.5.)
 • Živý dort z květů (Hana Fialová) (16.9.)
 • Podzimní věnec (Hana Fialová) (7.10.)
 • Netradiční adventní věnec (Hana Fialová) (18.11.)
 • Vánoční svícen (Hana Fialová) (9.12.)
Dílny
Patchwork
Dílny
Dílny
Výjezdní semináře a exkurze v roce 2010:
 • Exkurze: Podorlický skanzen Krňovice, labská elektrárna Hučák, Planetárium Hradec Králové (27.3.)
 • Otvírání Zlaté studánky – společná vycházka (23.4.)
 • Výjezdní seminář na Floru Olomouc a do arboreta Bílá Lhota (24.4.)
 • Výjezdní seminář do Toulovcova dvora v Praze. Poznávání zahrad a parků. Environmentální výchova (25.-27.5.)
 • Výjezdní seminář do Národního muzea Praha – Příběh planety země (5.6.)
 • Výjezdní seminář Za sopečnými útvary a pozůstatky sopečné činnosti západních Čech (20.-22.8.)
 • Den bez aut – cyklovýlet a pěšovýlet na výstavu hub do Chocně (18.9.)
 • Výjezdní seminář Hydrogeologické muzeum v regionu Česká Třebová – Ústí nad Orlicí (9.10.)
 • Vydána záložka k propagaci projektu Ekoporadenství v Síti specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji
Hydrogeologická stezka
Den bez aut
Den bez aut

KLUB PATCHWORK

Pracuje pod ZO ČSOP. Je vedený Oldřiškou Smékalovou, Jarmilou Dostálovou, Ivou Janzovou a dalšími členkami, kterých je celkem 25. Schází se pravidelně každý měsíc na zajímavé šicí dílny, při kterých se zužitkovávají zbytky látek. Členky z nich vytváří nové krásné polštáře, deky, tašky a jiné drobnosti.

Uvádíme dílny Klubu v roce 2010:

 • 1. Letící husy (O. Smékalová) 5.1.
 • 2. Tašky a taštičky (J. Nováková) 3.2.
 • 3. Panenka i jako anděl (O. Smékalová) 3.3.
 • 4. Origami (J. Najerová) 7.4.
 • 5. Origami na šicím stroji (O. Smékalová) 5.5.
 • 6. Zbytkový patchwork (O. Smékalová) 2.6.
 • 7. Ručně šitá hvězda (J. Nováková) 1.9.
 • 8. Jiřina (O. Smékalová) 6.10.
 • 9. Rychlé techniky (Iva Janzová) 3.11.
 • 10. Košíček (Miluška Schauerová) 1.12.

Celodenní dílny s Toničkou Chalupnou v roce 2010:

 • 1. Pufy na židli 14.3.
 • 2. Quilt – AS YOU GO 25.4.
 • 3. Fasset 10.10.
 • 4. Konvergence 7.11.
Celoměstská výstava k Velikonocům:
Velikono?ní výstava

Patchwork
Patchwork
Dílny
Patchwork

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA

je organizováno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová

Jóga
Jóga
Jóga
Jóga
Poradenská činnost – ekoporadna

Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na odpady, péče o staré a památné stromy a aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny byla v pondělí od 12-16 hodin a ve čtvrtek od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky.

Od 1.ledna 2010 je ZO zapojena do projektu Síť specializovaných poraden v Pardubickém kraji. Je to dvouletý projekt financovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Středisko ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka

Ekologickou poradnu v tomto středisku zajišťuje Karol Maár, odborný arboretista.

Vykonávanie poradenskej činnosti v odbore ošetrovania vzrastlých stromov, bolo občanmi mimoriadne často využívané. Dotazy jednotlivcov pri osobnej návšteve a často aj telefonicky boly zodpovedané. Informácie o zeleni a ošetrovaní stromov boli vykonané mnohým kolektívom aj jednotlivcom. Ve středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka se uskutečňují přednášky a besedy zaměřené na ochranu zeleně a ochrany přírody, na ochranu stromů a jsou doprovázeny promítáním diapozitivů.

p. Maár
p. Maár - Píse?ná
Projekt Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

Projekt probíhá od 1.1.2010 do 31.12.2011. Partnery v tomto projektu jsou Ekocentrum Paleta Pardubice s pobočkami v Chrudimi a v Oucmanicích, Ekocentrum Skřítek Polička, Ekocentrum Renata Jevíčko a Ekocentrum Červenka Česká Třebová. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Širším cílem projektu je udržitelný rozvoj míst, obcí a regionů v Pardubickém kraji. Podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje a hlavním bezprostředním cílem projektu je posílení sítě služeb EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) vedoucí k zodpovědnému jednání podle principů udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování ekologického povědomí obyvatel.

V rámci tohoto projektu uspořádala organizace v roce 2010 celkem 10 osvětových akcí – přednášky o životním prostředí některých zemí, jejich příroda, parky apod., kampaň Den Země a Den stromů. Akcí se zúčastnilo cca 1200 občanů. Také proběhlo 8 vzdělávacích akcí – výjezdní semináře po ekologicky zajímavých místech v ČR – např. Podorlický skanzen Krňovice, Obnovitelné zdroje energie ČEZ v Hradci Králové, dále jsme navštívili Arboretum Bílá Lhota, Národní park Podyjí, Geologické a vodní muzeum v přírodě na Orlicko-Třebovsku. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 255 osob.

Součástí projektu je také Ekoporadna, její pravidelná činnost je zajišťována v pondělí 12-16 hod. a ve čtvrtek 8-12 hod., po telefonické domluvě kdykoliv. Za rok 2010 bylo vyřízeno 185 dotazů převážně telefonicky a osobně. Podle tématu převládá ochrana přírody, otázky týkající se odpadů a aktuálního dění ve městě ohledně životního prostředí. Mezi klienty převládají občané, studenti a pedagogové.

SF?P

9. VÝBĚR PLÁNOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011

Přednášky: (s PaedDr. Jiřím Štyrským)
 • 28.3. Baskitsko – píseň o Rolandovi
 • 18.4. Mexico, Yukatán – maiská kultura
 • 19.9. Řecké ostrovy
Minuty s ekologií: (poslední pondělí v měsíci od 15.00hod.)
 • Leden: Recyklovatelné plasty
 • Únor: Jak se ohřát?
 • Březen: Jak se ochránit před vodou?
 • Duben: Jak zadržet vodu v krajině?
 • Květen: Jak se chránit před prachem a hlukem?
 • Červen: Energeticky úsporné bydlení.

Aranžérské dílny: (s Hanou Fialovou)

 • Leden: Organzové květy
 • Únor: Zvířátka ze sena
  • Tkané kabelky na kartónu (Alena Vařejková)
 • Březen: Jarní věnec
 • Duben: Stromeček do okna
 • Květen: Kytka pro radost
 • Červen: Dekorace z proutí do jarního truhlíku

Na všechny dílny nutné přihlášky: Jana Černá 739 065 958 nebo zlatastudanka@seznam.cz

Celodenní dílny Antonie Chalupné s patchworkem:

 • 6.2. neděle 9.00-15.00 hod. Křivky lepené a řezané
 • 20.3. neděle 9.00-15.00 hod. Kulaté bargelo

DÁLE NABÍZÍME:

 • Duben : 29.4. Otevření Zlaté studánky
 • Květen: 10.5. Celoměstský Den Země,
  • Regionální přírodovědné soutěže na ZŠ Habrmanova
 • Červen: 12.6. Přírodovědná stezka
 • Září: 24.9. Den bez aut
 • Říjen: Den stromů v EC Červenka
Každá první středa v měsíci od 16.00 – 19.00 hod. pravidelné šití v Klubu Patchwork
 • Leden – Svatební prsteny
 • Únor – Svatební prsteny
 • Březen – Velikonoční motivy
 • Duben – Mollas – indiánské výšivky
 • Květen – Havajské aplikace
 • Červen – Postýlka
 • Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova.
 • Pravidelná Ekoporadna pro veřejnost: pondělí: 12.00-16.00 hod., čtvrtek: 8.00- 12.00 hod.

  Otázky do ekoporadny je možno vhazovat do schránky u vchodu do Ekocentra Červenka, boční vchod ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.


 • 10. HOSPODAŘENÍ

  ROZVAHA

  AKTIVA v Kč

  • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............237 734,80
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................249 560,10

  PASIVA v Kč

  • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. obd..237 734,80
  • stav k poslednímu dni účet. období................................232 483,10
  • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............237 734,80
  • stav k poslednímu dni účet. období.................................249 560,10
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
  • I. Spotřebované nákupy celkem......................................164 399,00
  • II. Služby celkem.............................................................299 308,00
  • V. Ostatní náklady celkem...................................................4 631,50
  • VII. Poskytnuté příspěvky celkem..........................................300,00
  • Náklady celkem...............................................................669 665,50
  • I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.....................64 793,00
  • IV. Ostatní výnosy celkem.................................................97 489,03
  • VI. Přijaté příspěvky celkem..............................................66 715,70
  • VII. Provozní dotace celkem............................................435 416,07
  • Výnosy celkem................................................................664 413,80
  • C. Výsledek hospodaření před zdaněním..........................- 5 251,70
  • D. Výsledek hospodaření po zdanění................................- 5 251,70

  11. KONTAKTY

  Adresa : ZO ČSOP Zlatá Studánka U Podhorky 1671 56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

  E-mail: zlatastudanka@seznam.cz

  Kontakt na členy výboru ZO ČSOP:

  předsedkyně e-mail: zlatastudanka@seznam.cz (Černá) M: 739 065 958

  hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskova@cominnet.cz (Dušková)

  jednatelka M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková)

  člen výboru M: 737 306 148 e-mail: mistrova.a@seznam.cz (Mistrová)

  revizorka M: 731 331 955 (Pechancová)

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69


  12. PODĚKOVÁNÍ

  • Ústřední výkonná rada ČSOP Praha
  • Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha
  • Sdružení ekologické výchovy Pavučina
  • ZŠ Habrmanova Česká Třebová
  • Město Česká Třebová
  • Pardubický kraj
  • Kulturní centrum Česká Třebová
  • EkoBi s. r. o. Česká Třebová
  • SFŽP ČR Praha
  • Paleta Pardubice
  • Lesy České republiky s. p.
  • NET 4 GAS
  • Oldřiška Smékalová
  • Marek Stránský
  • Mgr. Josef Kvičera
  • Hana Fialová
  • PaedDr. Jiří Štýrský
  • Mgr. Milan Michalski
  • MVDr.Jiří Karlík
  • Víta Balcarová

  Spolupráce s médii:

  Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, MF Dnes.


  13. OBSAH

  • 1. Kdo jsme
  • 2. Členská základna
  • 3. Činnost výboru
  • 4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí
  • 5. Richterova chata
  • 6. Ochrana biodiverzity
  • 7. Práce s dětmi a mládeží
  • - MOP Hrušky
  • - MOP Čipmánci
  • - MOP Malí křečíci
  • - MOP Stopaři „E“
  • 8. Ekologická výchova
  • - osvětová činnost
  • - výuková činnost
  • - vzdělávací činnost
  • - poradenská činnost
  • 9. Výběr z plánovaných akcí na rok 2011
  • 10. Hospodaření v roce 2010
  • 11. Kontakty
  • 12. Poděkování
  • 13. Obsah
  Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
  00.00.0000:
  Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

  Blí? k p?írod?

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.