ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 15. 07. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Vydáno dne 03. 04. 2014 (3348 přečtení)

Členská základna 33 členů ....
Slavnostní leto?ní otvírání na?í studánky za?íná..

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • ZO ČSOP

  Naše organizace má k 31. prosinci 2013: 33 členů.

  Z naší činnosti.
 • Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Den stromů, Den zvířat, Ukliďme svět, přednášky, exkurze aj.
 • Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • Spolupodílíme se na přírodovědných soutěžích a mineralogické olympiádě.
 • Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • Nová akce „Pojďte s dětmi do přírody“, kdy jsme se zaměřili na rodiny s dětmi, se stala akcí velmi oblíbenou.
 • Ekoporadna byla otevřena každé pondělí a čtvrtek a poskytovala konzultace širokému spektru klientů.
 • Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“ pokračuje pod vedením p. Hany Maarové.
 • Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • Velký zájem je i o přednášky pana PaedDr. Jiřího Štyrského.
 • Kampaně jako Den Země a Den stromů mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

  Počet členů k 31.12. 2013: 33 členů.

  Seznam členů:

  Černá Jana, Dostálek Miroslav, Drašnar Antonín, Drašnarová Anna, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Fiala Pavel st., Fiala Pavel ml. Fialová Hana, Fialová Lucie, Gabler Heřman, Gablerová Irena, Houserová Ludmila, Hrušková Darina, Hyšková Marie, Chleboun Petr, Kadlecová Olina, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Maarová Hana, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Studnařová Zdena, Umová Jiřina, Vobora Petr, Voborová Blanka, Vomáčková Pavlína, Zapletalová Alena.

  Složení výboru ZO ČSOP

 • Pavlína Vomáčková - předsedkyně
 • Hana Dušková - hospodářka, účetní
 • Darina Hrušková - jednatelka
 • Květa Klaclová - členka výboru
 • Jana Černá - členka výboru
 • Alena Mistrová - členka výboru + správce Richterovy chaty
 • Irena Gáblerová - členka výboru
 • Marie Hyšková - členka výboru
 • Marie Pechancová - členka výboru, revizorka

3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 11krát. Svolány byly celkem 2 členské schůze – 12.3.a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 12.12.2013.

  Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

 • Granty Pardubického kraje pro rok 2013 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Přírodovědné přednášky a dílny s přírodním materiálem).
 • Dřevo 2013 – Rámečky na výrobu ručního papíru a vzorové budky a krmítka pro různé druhy ptáků (finančně podpořeno LČR s.p. a ČSOP).
 • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží, příspěvek na činnost).
 • Infocentra - podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráce v zařízeních ČSOP.
 • Podepsána nová smlouva o spolupráci s ředitelství ZŠ Habrmanova.
 • Podán podnět k ÚVR ČSOP, aby projednala stav řešení kontaminace ŽP po divoké privatizaci a po sovětské armádě.
 • Školení v Toulcově dvoře Praha – Seminář Certifikace organizací působících v neziskovém sektoru – červen (Vomáčková, Mistrová)
 • Setkání poskytovatelů primární prevence v Pardubickém kraji (Mistrová)
 • Konzultace MO Českého rybářského svazu: projekt a žádost o grant (Černá)
 • Účast hospodářky ZO na školení pro účetní v Pardubicích (Dušková)
 • Výbor ZO podal v prosinci 2013 návrh na svazové vyznamenání Příroda děkuje pro ing. Miroslava Dostálka

  Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:

 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
 • Den stromů a den otevřených dveří v EC
 • Republikové setkání ČSOP v roce 2013 proběhlo v Rokycanech 6.-8. září. Zúčastnili se: Dušková, Hyšková a manželé Mistrovi
 • Jednání a spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová, s Odborem školství, kultury a tělovýchovy, s Odborem majetku města
 • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 16.5.20135. RICHTEROVA CHATA

  Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila Rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Slouží hlavně k zájmové činnosti dětí a mládeže a ke klubové činnosti ZO.

  Co nového v roce 2013 na Richterově chatě:

 • V roce 2013 proběhlo 3x sekání trávy a 2x úklid travního porostu kolem chaty (poslední sekání nebylo dokončeno na celé ploše z důvodu ohrožování sršni, srovnání zeminy po rozrytí divočáky)
 • Po dohodě byla odstraněna stropní prkna, prostor vyčištěn od exkrementů kun, které se v chatě usídlily. Došlo k pročištění vzduchu v chatě
 • Zajištění opravy podhledu na chatě
 • Odstranění sršního hnízda ve štítu chaty
 • Prohlídka vnitřní chaty (7x ročně), včetně vyvětrání a úklidu s odvozem odpadu, prohlídka okolí a chaty z venku, během cesty kolem
 • V roce 2013 využili chatu k víkendovému pobytu MOP Stopaři E z Červené Vody vedení M. Hoškem
 • Akce Pojďme s dětmi do přírody, která proběhla v červnu 
 • Revize komínu provedena kominíkem p.Čejkou

6. OCHRANA BIODIVERZITY

 • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2013 údržbou stávajících příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách, k seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování. Areál zahrady byl obohacen vytvořením Geoparku (horniny, zkameněliny). Dílo vzniklo z iniciativy Mgr. Milana Michalského, vedoucího Minerálního klubu Česká Třebová, v rámci projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Obohatí výuku přírodovědných předmětů zdejších škol a je přístupný veřejnosti.

 • Ekosystémy potoka Potočnice nebyly zaregistrovány jako VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., ale zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka bude jednou ročně pokosena.

 • Květena v jihozápadní části Třebovského mezihoří byla v roce 2013 obohacena nálezem hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea, Scop.). V dostupné literatuře nebyl dosud uveden.

 • Podán projekt „Naše lípa“ Nadaci Partnerství. Jedná se o lípu na zahradě pí V. Šrůtkové, která žádá o odborný posudek a následné ořezání koruny.


7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

 • Na VIII. Sněmu ČSOP se jasně projevily vzrůstající ideové a obsahové rozdíly mezi ČSOP zaměřeným hlavně na ochranu přírody a Sdružením MOP zaměřeným na práci s dětmi. Tyto rozdíly vyústily v rozhodnutí, že SMOP bude zrušeno a vznikne samostatné občanské sdružení „Mladí ochránci přírody“ (27. března 2012). Toto sdružení má samostatné články, které nazývá KÁMEN.

 • V září 2012 se i naše kolektivy MOP osamostatnily vytvořením kamene Červený kohout s vedoucí D. Hruškovou.

 • V roce 2013 nadále spolupracovaly se ZO. Využívaly zařízení Ekocentra ke svým činnostem. ZO je podpořila i finančně.

 • MOP KÁMEN ČERVENÝ KOHOUT

  Do našeho Kamene patří tři oddíly mladých ochránců přírody: Stopaři E, Čipmánci a Hrušky (mají prozatím pozastavenou činnost). Vedoucím Stopařů E je Martin Hoško a vedoucí Čipmánků je Jiřina Jansová.

  MOP STOPAŘI ,,E“

  Stopaři jsou volnočasový turisticko-přírodovědný oddíl z Červené Vody, který nabízí celoroční činnost pro děti od 3. třídy. V současné době na pravidelné schůzky, jež se konají jednou týdně – v pátek, přichází sedm až deset dítek. Nenudíme se ani na chvilku, při našich pětihodinových setkáních se děti pořádně pobaví, zapomenou na školu a jinak odreagují. Dáváme volnému času dětí smysl a nabízíme jim partu kamarádů, dobrodružství, zábavu, hry, sport. … Dalo by se říci, že máme ,,mnoho“ akcí po celý rok. Základním prvkem všeho je hra a motivace. Mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné, mnohdy netradiční a všeobecně málo známé hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše, co se týká tábornictví. Také se účastníme celostátních akcí jako jsou: Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země, Zachraňte studánky, Stříbrná nit a mnoha dalších. Stopaři spolupracují s Hruškami z České Třebové a Šedými veverkami z Ostravy, což dětem umožní poznat nové kamarády, jiné končiny a hlavně spoustu skvělých a nezapomenutelných zážitků ze společných akcí. Další podrobnosti o oddíle se můžete dozvědět na: www.martinhosko.webnode.cz

  POJĎTE S DĚTMI DO PŘÍRODY

  Protože chceme podpořit společné chvíle dětí a jejich rodičů v přírodě, vyrážíme jednou za měsíc v sobotu či v neděli ven. Naše výlety směřují do okolí České Třebové. Cestou hrajeme různé hry, poznáváme přírodu a užíváme si společných chvil na čerstvém vzduchu. V lednu jsme jako každoročně zamířili na Kozlov, kde jsme podpořili probíhající akci Zimní táboření. Na sněhu jsme si opekli buřtíky a v tombole děti vyhrály zajímavé ceny. V únoru jsme park Javorka proměnili v galerii výtvorů ze sněhu a na nedalekém Robově kopci se na rozličných strojích řádně vyřádili. V červnu jsme společně na Richterově chatě přivolávali blížící se prázdniny. V září jsme navštívili farmu v Kojovci a pokračovali k Florianovi. V říjnu jsme pak v chladném počasí vyrazili do lesů v okolí Hor a v Křivolíku si zahráli různé hry. Na Vánoce a Velikonoce jsme uspořádali v prostorách Ekocentra dílny, kde si příchozí vyráběli různé ozdoby, svíčky apod.

  Všechny akce se nám vydařily a těšíme se na další společná setkání, rozzářené oči dětí a spousty legrace v roce 2014.

  A na tyto výlety jsme se vydali:

  9.1. Zimní táboření na Kozlově

  23.2. Hrátky na sněhu a se sněhem v parku Javorka a na Roubáku

  26.4. Otevírání Zlaté studánky

  23.6. Richterova chata

  8.9. Tentokrát za zvířátky do Kojovce

  24.11. Křížem krážem Křivolíkem


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

  Práce v ekocentru se dělí na několik činností.

  I. Osvětová činnost

  • Den Země na Starém Náměstí (16.5.)

  • Exkurze do čistírny odpadních vod v České Třebové (21.5.)

  • Den dětí – akce Mateřského centra Rosa v Javorce (31.5.)

  • Regionální přírodovědné soutěže pro 1. stupeň ZŠ a pro . stupeň ZŠ a SŠ (květen)

  • Mineralogická olympiáda pro ZŠ a SŠ (květen)

  • Arboretum Žampach, Mlýn Písečná, Tyršova rozhledna (21.9.)

  • Javorková stezka ke Dni zvířat (5.10.)

  • Ukliďme svět kolem Zlaté studánky – Den stromů (18.10.)

  • Ukázky masáží pro zdraví a harmonii celého těla (5.12.)

  Přednášky a besedy

  • Cesta do Izraele na 9 dnů – Mgr. Eva Kohoutková (30.1.)

  • Thajsko na vlastní pěst – Dr. Luboš Junek (25.3.)

  • Ochrana přírody na Českotřebovsku – Ing. Miroslav Dostálek

  • V zimě na Pyreneje – Mgr. Zdenek Hübner (22.4.)

  • Cesta z Istambulu do Antálie – Mgr. Eva Kohoutková (20.5.)

  • Radon – pověry a skutečnost – Ing. Jiří Šura (10.6.)

  • Dodekanesy – Kos, ostrov Hippokratův – Dr. Jiří Štyrský (30.9.)

  • Na toulavém kole kolem naší země – Mgr. Zdeněk Hübner (2.12.)

  II. Výuková činnost a výukové programy v roce 2013

  V roce 2013  se uskutečnilo 71 výukových programů,  kterých se zúčastnilo 1332 žáků místních ZŠ i MŠ, ale také ZŠ a MŠ Třebovice, Rudoltice, Řetová, Semanín, České Libchavy a Horní Čermná. Programu Vánoce se zúčastnilo 13 tříd, Velikonoce 14 tříd, Tajemství rybníka 4třídy, Hurá zima 13 tříd, Papír 8 tříd, Velká plavba 10 tříd, Tajemství vody 3 třídy a Krtkova domácnost 6 tříd. Výukové programy představují 1578 hodin čistého času práce s dětmi ve VP. Počet hodin přípravy na VP nelze spočítat.

  VP zajišťovaly lektorky: Alena Mistrová, Marie Hyšková, Darina Hrušková, Květa Klaclová, Pavlína Vomáčková

  III. Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů. O oblibě svědčí hojná účast. Aranžérské dílny zajišťuje ZO ve spolupráci s lektorkou paní Hanou Fialovou.

  Valentýnské srdce z pedigu – lektorka H. Fialová (dále jen HF, 14.2.)

  Výzdoba do okna – Motýl + recyklace věnce (HF, 14.3.)

  Velikonoční tvořivá dílna pro malé i velké (16.3.)

  Košík s dřevěným úchem (HF, 11.4.)

  Květinový cop (HF, 15.10.)

  Dárečková dílna – lektorka Alena Mistrová (9.11.)

  Adventní věnec (HF, 28.11.)

  Vánoční dílna (8.12.)

  Tvořivá dílna – vánoční dekorace (HF, 18.12.)

  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA

  je pořádáno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová. Cílem cvičení je zdravý životní styl. Cvičení pro zdraví napomáhá uklidnění mysli, překonání stresu a uvolnění svalů v těle.

  IV. Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je v pondělí od 12-16 hodin a ve čtvrtek od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky. V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.

  Do ekocentra docházela praktikantka Radka Kuběnková. Byly jí poskytovány konzultace k bakalářské práci na téma: Ekologická výchova v mateřských školách. Vedoucí práce byla Pavlína Vomáčková.

9. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

 • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............165 389,37
 • stav k poslednímu dni účet. období...............................151 123,70

PASIVA v Kč

 • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. obd..165 389,37
 • stav k poslednímu dni účet. období................................151 123,70
 • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............165 389,37
 • stav k poslednímu dni účet. období.................................151 123,70
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
 • I. Spotřebované nákupy celkem........................................51 298,00
 • II. Služby celkem..............................................................97 506,00
 • V. Ostatní náklady celkem.................................................13 374,00
 • Náklady celkem................................................................162 178,00
 • IV. Ostatní výnosy celkem................................................147 912,33
 • VII. Provozní dotace celkem...............................................46 000,00
 • Výnosy celkem.................................................................147 912,33
 • C. Výsledek hospodaření před zdaněním.........................- 14 265,67
 • D. Výsledek hospodaření po zdanění...............................- 14 265,67

10. KONTAKTY

  Adresa: ZO ČSOP Zlatá Studánka

  Matyášova 937 56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

  E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

  předsedkyně M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková P.)

  hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz (Dušková H.)

  jednatelka M: 604 158 493 e-mail: kvasna@seznam.cz (Hrušková D.)

  Bankovní spojení:

  Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69


11. PODĚKOVÁNÍ

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

  Mladí ochránci přírody

  ZŠ Habrmanova Česká Třebová

  Město Česká Třebová

  Pardubický kraj

  Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

  EC Paleta Pardubice

  Lesy České republiky s. p.

  Ing. Jiří Bureš

  Marek Stránský

  Pan Skala

  Mgr. Josef Kvičera

  Hana Fialová

  PaedDr. Jiří Štyrský

  Mgr. Milan Michalski

  MVDr. Jiří Karlík

  Víta Balcarová

  RWE4GAS

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

12. OBSAH

  1. Kdo jsme

  2. Členská základna

  3. Činnost výboru

  4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí

  5. Richterova chata

  6. Ochrana biodiverzity

  7. Práce s dětmi a mládeží

  - MOP Kámen Červený Kohout - Pojďte s dětmi do přírody

  8. Ekologická výchova

  - osvětová činnost - výuková činnost a výukové programy v roce 2013 - vzdělávací činnost - poradenská činnost

  9. Hospodaření v roce 2013

  10. Kontakty

  11. Poděkování

  12. Obsah


  EKOLOGICKÁ PORADNA

  Ekoporadna Ekocentrum Červenka ZO ČSOP Zlatá studánka – Česká Třebová Provozní doba: Po 12.00 – 16.00, Čt 8.00 – 12.00 nebo dle dohody Telefon: 731 331 955, 605 717 350 E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.