ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 24. 06. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Vydáno dne 11. 03. 2018 (1228 přečtení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Z naší činnosti:
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Den zvířat, Ukliďme svět, přednášky, exkurze aj.
 • - Nabízíme ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Ekoporadna je k dispozici při akcích pořádaných organizací, na telefonu předsedkyně, na e-mailu.
 • - Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“pokračuje pod vedením p. Hany Maarové.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Kampaně jako Den Země mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

  Počet členů k 31. 12. 2017: 40 členů.

  Složení výboru ZO ČSOP

  Výbor ZO pracoval v tomto složení:
 • Pavlína Vomáčková předsedkyně
 • Hana Dušková hospodářka, účetní
 • Alena Mistrová jednatelka, členka výboru
 • Marie Hyšková členka výboru
 • Antonín Drašnar člen výboru
 • Vlasta Tomková členka výboru
 • Olga Kadlecová revizorka

3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 11krát. Svolány byly celkem 2 členské schůze: Výroční členská schůze 1.3.2017 a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 11. 12. 2017.

 • Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací: - Granty Pardubického kraje pro rok 2017 (Grant z programu Vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí):
 • 1. O přírodě v teorii i praxi
 • 2. Pojďte s námi na naučné stezky
 • - Finanční dotace Města Česká Třebová – příspěvek na činnost
 • Podepsána nová smlouva s ředitelstvím ZŠ Habrmanova – od 4.1.2017 do 31. 12. 2017, pololetně vykazujeme hodiny strávené v ekocentru
 • Celorepublikové setkání členů a přátel ČSOP se konalo v termínu 1.-3.9.2017 na Jižní Moravě - Pálava
 • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV
 • Zřízení nového účtu u FioBanky, účet u České spořitelny zrušen
 • Novou jednatelkou se stala A. Mistrová
 • Nové www stránky: WWW.ZLATASTUDANKA.PROBIT.CZ

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ DNE 11. KVĚTNA 2017


5. RICHTEROVA CHATA

  Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka má ZO ve výpůjčce od Města Česká Třebová od srpna 2006. Byla půjčena pro zájmovou činnost dětí a mládeže a činnost ZO.

  Na Richterově chatě proběhlo v roce 2017 1x sekání trávy a úklid v okolí chaty. Byl odvezen odpad sesbíraný po kolemjdoucích. V průběhu roku byla provedena plánovaná prohlídka vnitřního prostoru i okolí chaty. Venkovní prohlídku provádí také členové organizace.


6. OCHRANA BIODIVERZITY

 • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2017 kontrolou příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Areál zahrady je obohacen vytvořeným Geoparkem (horniny, zkameněliny).

 •  Ekosystémy potoka Potočnice, VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka byla jednou pokosena.

 • V březnu a dubnu 2017 probíhal společně s ČSOP Podorlicko transfer obojživelníků v Přívratě.


7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

  Práce v ekocentru se dělí na několik činností:

  

  Osvětová činnost

  • V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ se konal úklid okolí ekocentra a Základní školy Česká Třebová, Habrmanova (8.4.)

  • Otvírání Zlaté studánky (15.4.)

  • Den Země (11.5.)

  • Javorková stezka – Den zvířat (7.10.)

  • Uzamykání Zlaté studánky (21.10.)

  Přednášky a exkurze

  • přednáška: Kapverdy – Dr. J. Štyrský (9. 1.)

  • přednáška: Africký deník – manžele Karlíkovi (15.2.)

  • přednáška: Srí Lanka – Maledivy – Dr. J. Štyrský (20.3.)

  • exkurze: Velikonoce na zámku Pardubice (9.4.)

  • exkurze: Naučná stezka Oucmanice (13.5.)

  • exkurze: Naučná stezka Údolím skuhrovského potoka (20.5.)

  • exkurze: Expedice Beskydy (11.-16.7.)

  • exkurze: Lesní bar v Jeseníkách (8.8.)

  • exkurze: Písečná (19.8.)

  • Setkání členů a přátel ČSOP Lednice (1.-3.9.)

  • exkurze: Naučná stezka Zemská brána (30.9.)

  • přednáška: Katarské hrady v jižní Francii – Dr. J. Štyrský

  • exkurze: Tisíc chutí Moravského krasu

   Výuková činnost a výukové programy v roce 2017

  V roce 2017 se uskutečnily 4 programy, kterých se zúčastnilo 59 dětí mateřských škol.

  VP zajišťovaly lektorky Alena Mistrová, Marie Hyšková a Darina Hrušková.

   Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů.

   Jarní tvoření (18.3.)

  Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je po telefonické domluvě kdykoliv v pracovní době. Služby jsou poskytovány při akcích organizace, telefonicky i e-mailem zdarma.

  V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.


8. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2017

  LEDEN

   9. 1.: KAPVERDY - Dr. J. Štyrský , přednáška

   18. 1. Schůze výboru

  ÚNOR

   15. 2.: AFRICKÝ DENÍK - manželé Karlíkovi, přednáška

   15. 2. Schůze výboru

  BŘEZEN

   18. 3.: JARNÍ TVOŘENÍ - dílna

   15. 3.: Schůze výboru

   20. 3.: SRÍ LANKA - MALEDIVY - Dr. J. Štyrský, přednáška

  DUBEN

   8. 4.: UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO - kampaň

   9. 4.: VELIKONOCE NA ZÁMKU - exkurze

   12. 4.: Schůze výboru

   15. 4.: OTVÍRÁNÍ ZLATÉ STUDÁNKY

  KVĚTEN

   11.5.: DEN ZEMĚ

   13.5.: NAUČNÁ STEZKA OUCMANICE - exkurze

   18.5.: ÚKLID RICHTEROVY CHATY

   20.5.: NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM SKUHROVSKÉHO POTOKA -exkurze

  ČERVEN

   15.6.: Schůze výboru

  ČERVENEC

  11.-16.7.: EXPEDICE BESKYDY - exkurze

  SRPEN

   8.8.: LESNÍ BAR – JESENÍKY - exkurze

   19.8.: PÍSEČNÁ - exkurze

   23.8.: Schůze výboru

  ZÁŘÍ

   1.-3.9.: Setkání členů a přátel ČSOP Lednice - Pálava

   14.9.: Schůze výboru

   30.9.: NAUČNÁ STEZKA ZEMSKÁ BRÁNA - exkurze

  ŘÍJEN

   7.10.: JAVORKOVÁ STEZKA – Den zvířat

   16.10.: Schůze výboru

   16.10.: KATARSKÉ HRADY V JIŽNÍ FRANCII - Dr. J. Štyrský, přednáška

   21.10.: ZAVÍRÁNÍ ZLATÉ STUDÁNKY

  LISTOPAD

   4.11.: TISÍC CHUTÍ MORAVSKÉHO KRASU – exkurze

   16.11.: Schůze výboru

  PROSINEC

   11.12: VÁNOČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

   11.12.: Schůze výboru


9. HOSPODAŘENÍ

  Přehled hospodaření spolku za rok 2017

  ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová

 • Stav finančních prostředků k 1.1.2017 129 785,89 Kč
 • Celkové příjmy: 56 780,17 Kč
 • z toho: prodej služeb 6 000,-
 • členské příspěvky 1 200,-
 • granty a dotace 44 000,-
 • přijaté úroky 10,17,-
 • ostatní příjmy: 5 570,-
 • Celkové výdaje: 78 671,97 Kč
 • z toho: materiál 6 406,-
 • provozní režie 7 919,97
 • výdaje granty a dotace 57 967,-
 • ostatní výdaje 6 379,-
 • Stav finančních prostředků k 31.12.2017: 107 894,09 Kč z toho:
 • v pokladně 2 101,- Kč
 • na BÚ 105 793,09 Kč
 • V průběhu roku 2017 byl zrušen běžný účet u České spořitelny a založen nový účet u FIO banky.

10. KONTAKTY

  Adresa: ZO ČSOP Zlatá studánka

  Matyášova 937

  56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.probit.cz

  E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

  Předsedkyně – Pavlína Vomáčková

  M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Hospodářka – Hana Dušková

  M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz

  Jednatelka – Alena Mistrová

  M: 737 306 148 e-mail: mistrova.a@seznam.cz

  Bankovní spojení:

  Česká spořitelna a. s. Česká Třebová

  číslo účtu: 132 770 5349/0800

  IČO:711 881 69

  Fio Banka

  číslo účtu: 2501299054/2010


11. PODĚKOVÁNÍ

  Poděkování patří všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2017 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volném čase a bez nároku na honorář.

  Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

  ZŠ Habrmanova Česká Třebová

  Město Česká Třebová

  Pardubický kraj

  Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

  EC Paleta Pardubice

  Lesy České republiky, s. p.

  Marek Stránský

  PaedDr. Jiří Štyrský

  Mgr. Milan Michalski

  NET4GAS


12. OBSAH

  1. Kdo jsme

  2. Členská základna

  3. Činnost výboru

  4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové

  5. Richterova chata

  6. Ochrana biodiverzity

  7. Ekologická výchova

  - osvětová činnost

  - výuková činnost a výukové programy v roce 2017

  - vzdělávací činnost

  - poradenská činnost

  8. Přehled akcí v roce 2017

  9. Hospodaření v roce 2017

  10. Kontakty

  11. Poděkování

  12. Obsah

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.