ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 24. 06. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

Naše organizace

* Výroční zpráva rok 2007

Vydáno dne 09. 03. 2007 (11398 přečtení)

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové hodnotí ve své výroční zprávě čtvrtý rok činnosti.

Kdo jsme

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové hodnotí v této výroční zprávě pátý rok činnosti. Vznikla v září 2003 a název si dala podle skutečné studánky nacházející se v našich lesích.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největším sdružením ochránců přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Naše základní organizace se řadí mezi největší organizace v okrese Ústí nad Orlicí i v celé ČR. Má 67 členů včetně mladých ochránců přírody v oddíle MOP Křečíci + Malí křečíci.

Činnost základní organizace se především soustřeďovala do prostor, které jí propůjčilo ředitelství Základní školy v Habrmanově ulici v České Třebové. Postupně tyto prostory vybavuje a modernizuje díky grantům Pardubického kraje, ÚVR ČSOP a Kapky 21. Prostory byly zaregistrovány jako Ekocentrum Červenka. Zřízení ekocentra umožnilo rozšířit činnost jak při práci s dětmi, tak i se širokou veřejností. V ekocentru probíhaly výukové programy pro I. stupeň ZŠ, pravidelné schůzky oddílu MOP Křečíci, konají se zde výborové i členské schůze základní organizace, přednášky, besedy, semináře i tvůrčí dílny a schůzky Mineralogického klubu v České Třebové a byla zde zřízena ekoporadna.

V základní organizaci vládne od počátku tvůrčí atmosféra, pohoda, dobrá spolupráce a chuť pomáhat přírodě. Veškeré aktivity jsou zajišťovány pouze dobrovolníky.

Na závěr je třeba tuto činnost ocenit a poděkovat všem členům základní organizace, jejich rodinným příslušníkům i příznivcům z řad veřejnosti, za podporu a celoroční práci.


Svět je tak prázdný, když se díváme jen

na hory, řeky a města. Když ale náhodou

poznáme někoho, s kým si rozumíme,

s kým půjdeme třeba i mlčky životem,

celá země se promění v rozkvetlou zahradu.

Goethe

Otev?ení Zlaté studánky - opékání

Členská základna

Výbor ZO ČSOP v roce 2007 tvořili:

 • Jana Černá - předsedkyně
 • Hana Dušková - hospodářka
 • Alena Mistrová - jednatelka
 • Květa Klaclová - člen výboru
 • Radka Urbánková - člen výboru
 • Petr Vobora - člen výboru
 • Vladimír Třasák - člen výboru
 • Marie Pechancová - revizorka

Počet členů k 31.12. 2007: 29 dospělých a 28 členů v oddíle MOP „Křečíci“, kteří pracují pod vedením Jany Černé a 10 členů v oddíle MOP "Malí křečíci", který vede Marie Marková.

Seznam členů v roce 2007: Beranová Zdena, Černá Jana, Dostálek Miroslav, Dostálek Vladimír, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Elblová Lenka, Gablerová Irena, Houserová Ludmila, Chadimová Věra, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Sedláček Radko, Spirmanová Marie, Třasák Vladimír, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Zapletalová Alena.

Výbor základní organizace se letos sešel 12x. Svolány byly: 1 výroční a 1 členská schůze.

Výro?ní ?lenská sch?ze

Činnost výboru ČSOP

1. Výbor podal žádosti o přidělení grantů z EVVO Pardubického kraje pro rok 2007.

Podpořeny byly projekty:

 • Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy
 • Cyklus přednášek, dílen, soutěží, výstav a exkurzí

Propagační materiály:

 • Jak pečovat a ochraňovat staré a památné stromy
 • Péče a poradenství o stromy tvořící krajinný ráz Pardubického kraje
2. Výbor uspěl v žádosti o dotace z programu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina:
 • Výukové programy na rok 2007
 • Osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost 2007
3. Byl schválen projekt do výběrového řízení ÚVR ČSOP Dřevo 2007:
 • "Informační tabule o charakteru a vlastnosti dřev v Ekocentru Červenka"

4. Pokračovala ve dvouletém projektu „Kapka 21“, který je finančně podporován EU a rozpočtem MŽP ČR.

5. V rámci projektu "Ochrana Biodiversity" byla vytvořena ŽIVÁ ZAHRADA a 10.12.07 zpřístupněna veřejnosti.

6. Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí, seminářů a výstav:

 • exkurze do ekologických domů Sluňákov a Oucmanice
 • reprezentace Ekocentra Červenka na Dni Země v Pardubicích (K. Maár)
 • školení v rámci projektu Pavučina v Praze
 • jednání zastupitelstva města, schůzek Okrašlovacího spolku a Mineralogického klubu v České Třebové
 • 7. Krajská konference EVVO v Pardubicích
 • jednání a spolupráce
  • s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová,
  • s Odborem školství, kultury a tělovýchovy
  • s Odborem majetku města

7. Byla vydána skládanka Středisko ochrany přírody - "STROM" (autor Karol Maár). Výbor ZO zareagoval na nabídku - finanční podporu ÚVR ČSOP a firmy Transgas Net,s.r.o.

8. Bylo vytvořeno a vydáno DVD Javorka I. a II. díl. (autoři P. Kovář a M. Dostálek).

9. Byla vydána skládačka "Kulturní památka Mlýn v Písečné č.p.35" (p. Maár).

10. ZO se začlenila do Regionálního centra ČSOP, které bylo zřízeno v České Třebové při ZO ČSOP Podorlicko.

11. Webová prezentace je pravidelně doplńována a aktualizována.

http://www:zlatastudanka.ctrebova.cz

12. Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, Mladá fronta Dnes, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí.


Historie a současnost Richterovy chaty:

V loňském roce získala organizace do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila rada města Č. Třebová v srpnu 2006. Bude hlavně sloužit k zájmové činnosti dětí a mládeže.

Co nového v roce 2007 na Richterově chatě:

 • Květen - posekání loučky u chaty.
 • Srpen - zajištění opravy střechy a okapů, oplechování. (zajistila firma Vaňous ze Semanína.)
 • Říjen - oprava vikýře.
 • Listopad - koupě a montáž krbových kamen.
 • Prosinec - montáž konstrukce pod kamna, zavedení do výšky komína.
 • Listopad - odpolední vycházka a pobyt členů na chatě.

Správci chaty jsou: Vladimír Třasák a Petr Vobora.

Richterova chata

Činnost v průběhu roku

Ukliďme svět

Rok 2007 byl již patnáctým rokem, kdy ČSOP tuto mezinárodní kampaň na území ČR koordinoval. Naše organizace se zapojila: v květnu a v říjnu. Akce se zúčastnilo 30 lidí.

Úklid K?ivolíku, 25.10.2006

Obnova a záchrana lidových řemesel - dílny

 • Cílem je zachovat a oživit stará a často už zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních i vícedenních kurzů pro členy základní organizace i pro širokou veřejnost. Dílny jsou hojně navštěvovány a často je žádáno pokračování. Kurzy přispívají díky svému charakteru k vytváření vstřícných a přátelských vztahů. Je to i smysluplné využití volného času

  Projekt byl podpořen grantem EVVO Pardubického kraje.

 • Kurzy přispívají díky svému charakteru k vytváření vstřícných a přátelských vztahů. Je to i smysluplné využití volného času a zároveň i k propagaci dalších akcí ZO ČSOP. Letos se uskutečnily tyto dílny:
  • Malování na hedvábí - L. Elblová
  • Patchwork: skládací kostky - A. Chalupná
  • Aranžování: Velikonoce - H. Fialová
  • Pletení z proutí - p. Skala
  • Patchwork: skládané zvonečky, origami - A. Chalupná
  • Aranžování: Maminky sobě - H. Fialová
  • Košík z pedigu - H. Fialová
  • Malování triček podle M. Brýdové - L. Elblová
  • Aranžování: Kytka pro radost - H. Fialová
  • Patchwork: Skládaný - A. Chalupná
  • Patchwork: vitrážový - A. Chalupná
  • Aranžování: Dekorace na stěnu z křídlatky - H. Fialová
  • Aranžování: Netradiční adventní věnec - H. Fialová
  • Dílny s p?írodnímu materiály konané v EC ?ervenka

  Výstavy

   V listopadu - Výstava Kapka 21, projekt, který podpořil:
  • - cesty za poznáním alternativních zdrojů energie
  • - znalost práva v oblasti životního prostředí
  • - desatero domácí ekologie
  • - znalosti z přírody živé i neživé
  • - ekologickou poradnu
   V prosinci spoluúčast na celoměstské Vánoční výstavě
  • prezentovali jsme se výrobky hlavně výrobky:
  • výukových programů, které připravujeme pro ZŠ a MŠ
  • výrobky z dílen patchwork

  Úvodní slovo má Mgr. Ji?í Musílek

  Výno?ní výstava zam??ená na patchwork a výuk. progr.


  Soutěže

   V květnu se v EC Červenka za spoluúčasti ZŠ Habrmanova konalo:
  • Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živočichů, minerálů a hornin.
  • Zúčastnily se školy z Českotřebovska. Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 194 žáků.
  • Mineralogická olympiáda pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje. Zúčastnilo se 35 žáků.
  • Finančně podpořeno MěÚ v České Třebové a Pardubickým krajem.

  Výstava hub na p?írodov?dné sout??i

  Poznávání rostlin


  Poznávání ?ivo?ich?

  Mineralogická olympiáda


  Přednášky

  Tradičně byly nejvíce navštěvovány přednášky cestovatelské.

  S přednášejícími jsme navštívili a naučili se:

  • Co vás zajímá o neživé přírodě - Mgr. M. Michalski
  • Práce se zkamenělinami - Mgr. M. Michalski
  • Venezuela - Dr. Jiří Štyrský
  • Thajsko po 9. letech - Dr. Jiří Štyrský
  • Indie - PhDr. Hana Chodurová
  • Park Javorka, jeho historie a současnost - Ing. Miroslav Dostálek
  • Líla - astrologická hra - Kateřina Posoldová
  • Finančně podpořené Pardubickým krajem a Sdružením ekologické výchovy Pavučina.
  P?edná?ka o zdravé vý?iv? spojená s ochutnávkou

  Výukové programy

  Za výukové programy zodpovídá Mgr. Pavlína Vomáčková. Vytvořila si kolem sebe partu šikovných děvčat se kterou tyto výukové programy pro děti připravuje.

  V letošním roce pro I. stupeň ZŠ a MŠ se uskutečnily programy na téma: Ruční papír, Les, Domácí zvířátka, Třídíme odpad, Kamenný svět neživé přírody, Velikonoce, Podzimní království a Tradiční vánoce netradičně, Celkem se zúčastnilo 67 tříd, celkově 1305 dětí.

  Finančbě podpořeno Pardubickým krajem a Sdružením ekologické výchovy, Pavučina

  Podzimní výukový program

  Váno?ní výukový program v Ekocentru ?ervenka  Spolková činnost

  • Březen: výroční členská schůze
  • Říjen: členská schůze
  • Členové organizace jsou o akcích informováni:
  • písemně, v Českotřebovském Zpravodaji, Ústeckých Ozvěnách, e-mailem a
  • prostřednictvím vývěsní skříňky naproti Sukovy cukrárny.

  Ochrana přírody a péče o životní prostředí

  Spole?né foto u Zlaté studánky

  • Květen: otevření Zlaté studánky v lese nad Českou Třebovou Kulturní program zajistili MOPíci, odemknutí studánky a úklid okolí.
  • Srpen: ruční sečení a úklid biomasy na těžko přístupných lokalitách louka na Lhotce. Akce byla smluvně zajištěna s MěÚ ČT odborem ŽP.
  • Září: Den bez aut - cyklovýlet do Brandýsa nad Orlicí, výstava hub v Chocni, ve spolupráci s DDM Kamarád v České Třebové
  • Prosinec: otevření projektu Živá zahrada

  Zídka pro drobné obratlovce

  Vyrá?íme na cyklojízdu do Brandýsa nad Orlicí


  Mladí ochránci přírody

  Jan Amos Komenský "Veškerá naděje na lepší stav lidského života závisí na správné výchově mládeže"

  Mladí ochránci přírody „Křečíci“

  Oddíl se schází pravidelně již 14. rok. V letošním roce každé úterý pod vedením Jany Černé. Jsou zde registrované děti a mládež od 9 do 18 let. Při akcích jim vypomáhá Marie Marková.

  Náplní je:

  • děti se pravidelně starají o zvířata v zoo koutku EC Červenka (králíci, osmáci, křečci,pakobylky, andulky a rybičky),
  • řeší úkoly soutěže Stříbrná nit,
  • příprava plakátů na akce a sběr (lesních plodů pro zvěř, tvrdého chleba, PET lahví, pomerančové a citrónové kůry, sběr odpadových surovin…),
  • různé hry a soutěže - vždy připraví některý člen,
  • poznávání přírodnin, stromů, rostlin a živočichů a brigády.

  Ve škole se soustředí na:

  • Organizaci a účast akce Ukliďme svět
  • Správné třídění odpadů ve třídách

  Kromě pravidelných schůzek během týdne vyrážíme s dětmi prožít odpoledne či víkend do přírody, aby se s ní naučily žít v souladu. Cílem je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy společnosti.

  „Mini Křečíci“

  Pracují od oddílem "Křečíci"

  Oddíl pracuje již druhým rokem.

  Deset dětí ve věku 3.-5. třída se v EC Červenka schází pravidelně každý čtvrtek od 7.00 hod a letos jsou vedoucí: Jiřina Jansová (Gymnázium) a Lucie Janebová (Zdravotní škola). Děvčata pro děti připravují různé hry a soutěže a společně se s námi vydaly v dubnu otevřít Zlatou studánku.

  Mladí ochránci přírody „Malí křečíci„

  Kroužek Malí křečíci pracuje od podzimu roku 2005 pod vedením Marie Markové. Děti ve věku 9 až 10 let se scházejí pravidelně každou středu odpoledne.V roce 2007 rozšířili naše řady noví členové. Jsme tomu rádi, protože to jsou děti, které doma chovají další různá zvířátka a jimi pak obohacují naše schůzky. Zároveň nám přibývají další kamarádi milující přírodu. Náplň kroužku spočívá v práci dle celoročního plánu, který obsahuje průběžné seznamování se s přírodou nejen pomocí encyklopedií, videa a elektroniky, ale hlavně naučnými vycházkami

  • děti tak poznávají rostliny, horniny a živočichy v jejich přirozeném světě
  • sběr lesních plodů pro dokrmování zvěře, krmení zvěře
  • sběr pomerančové kůry
  • pravidelná péče o křečka a domácí „mazlíčky“ (osmáky degu, činčily, vodní želvy, morčata, kočky, papouška, sklípkana,…..) = jejich prezentace na schůzkách
  • hry a soutěže (na schůzkách; účast na přírodovědných soutěžích)

  Snahou je působit na děti v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí a vzájemnému vztahu ke všemu živému a jedinečnému s úctou a láskou. Společně jezdíme na pobyty do přírody a spolupracujeme se staršími žáky z oddílu „Křečíci“ vedenými Janou Černou. Děti se nejen poznávají, ale vzájemně si i pomáhají. Jejich spjatost s přírodou se nejvíce ukazuje na vícedenních akcích. Přijďte se na nás podívat, zahrát si, poznávat a chránit.

  Ale i hadi jsou docela dlouzí a hebcí...

  Zamyšlení – Děti a příroda

  Velká část dětí již dnes vůbec nepřichází do styku s přírodou nebo se s ní setkává pouze v malé míře. Rodiče začínají upřednostňovat „nedělní vycházku“ do supermarketů. Je to škoda, protože si myslím, že nejkrásnější prožívání přírody, které v dítěti zanechá nejhlubší stopy, probíhá mimo betonové stavby. Musím podotknout, že takový ráj znají i děti v Třebovici. V přírodě mohou jít na věc s plnou vervou, přehrazovat potůčky, stavět úkryty, pozorovat zvířata a rostliny. Zkušenosti s přírodou, které dítě získá vlastním způsobem, jsou nejintenzivnější a vydrží déle.

  M. Marková.

  „Život dítěte je jako nepopsaný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svou značku.“ Staré čínské přísloví

  Po celý pobyt bylo sluní?ko a krásné výhledy

  Spole?né foto.  Akce konané v roce 2007:

  • 3.-6. 2. Pobyt v Orličkách v Orlických horách na běžkách
  • 14. 4. Výlet do Prahy (Muzeum, Hrad) v rámci Dne Země
  • 27.4. Otvírání Zlaté studánky
  • 9. 5. Ukliďme svět - úklid okolo Ekocentra Červenka
  • 25.-27. 5. Setkání MOP v Oucmanicích
  • 9.-13. 7. Za poznáním Slovenska, pobyt MOP ve Svitu
  • 7. 10. Výlet do Olomouce, ZOO Na kopečku
  • 22.10. Úklid okolo ZŠ Habrmanova
  • 18. 11. Výlet na Kuks, Betlém a vánoční trhy

  Aktivity MOP Křečíci podporovalo Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

  Výlet MOPík? v Praze

  Kapka 21

  V roce 2007 pokračovala ZO v projektu „Kapka 21“ – Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Celý projekt realizuje Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever v rámci grantového schématu MŽP „Síť environmentálních informačních a poradenských center“. Základní organizace zajišťovala v rámci tohoto projektu vzdělávací, osvětové a poradenské služby.

  V roce 2007 bylo uskutečněno 21 akcí jak vzdělávacích, tak osvětových. Součástí projektu je i poskytování poradenství pro širokou veřejnost. Poradenství probíhalo každé pondělí od 10 – 12 hod. a 13 – 15 hod. v Ekocentru Červenka. Dotazy a konzultace se převážně týkaly odpadového hospodářství, ovzduší, kácení a ošetřování stromů, energie, EVVO i ochrany přírody. Protože projekt Kapka 21 v tomto roce vyvrcholil, připravili všichni účastníci projektu z Královehradeckého a Pardubického kraje společnou výstavu, na které svoji činnost prezentovali. Putovní výstavu shlédli návštěvníci v kulturním centru v České Třebové od 3.-15. 11.07.

  Den Zem? na Starém nám?stí

  Akce v roce 2007 v rámci projektu Kapka 21:

  • 1. Po internetu k otázkám životního prostředí - Mgr. M. Pechancová a Mgr. G. Boháčková
  • 2. Přednáška: Santorin, možný pozůstatek Atlantidy - Dr. Jiří Štyrský
  • 3. Diskusní večer v oblasti životního prostředí, se zástupci MěÚ a organizací Mgr. J. Kopecký a Mgr. P. Vomáčková
  • 4. Prezentace plenkového systému PoPoLiNi - H. Štumpová
  • 5. Přednáška: Krajina a povodně - Ing. Dostálek
  • 6. Přednáška: Zdravá výživa + Co to je FAIR-TRADE? - p. Rössler
  • 7. Otevření rybářské líhně v Javorce pro veřejnost - Rybářský svaz
  • 8. Barevnější svět – areál Gymnázia, malování křídami pro děti MŠ - Mgr. P. Vomáčková
  • 9. Den Země na náměstí, stloukání budek, ruční papír , odpady, malování pro Zemi + Paleta Pardubice
  • 10. Přednáška: Peru - Dr. Jiří Štyrský
  • 11. Otevření Zlaté studánky - J. Černá
  • 12. Exkurze autobusem: Solární elektrárny v Opatově + Litomyšlské zahrady - J. Černá
  • 13. Přednáška: Ekvádor ve stínu Cotopaxi - Mgr. Zdeněk Hübner
  • 14. Exkurze Moravský kras – amatérské jeskyně - Mgr. M. Michalski, J. Černá
  • 15. Přednáška: Kdo šetří má za ušima - A. Vařejková
  • 16. Exkurze autobusem: Pískovcová skalní města Broumovsko - Mgr. M. Michalski, J. Černá
  • 17. Přednáška: Turecko - Dr. Jiří Štyrský
  • 18. Plzeňsko – autobusová exkurze - Mgr. M. Michalski
  • 19. Exkurze Arboretum Bílá Lhota, Litovelské Pomoraví - Mgr. M. Michalski, J. Černá
  • 20. Výstava KAPKA 21
  • 21. Zajímavosti z historie Orlických hor - B. Dragoun

  Na projektu Kapka 21 se nejvíce podílely:

  Dokumentace a monitorovací zprávy: Mgr. Pavlína Vomáčková

  Semináře: Mgr. M. Pechancová, Mgr. P. Vomáčková, H. Dušková, K. Klaclová, J. Černá

  Poradna: Mgr. Marie Pechancová, Květa Klaclová, Hana Dušková

  Akce a exkurze: Jana Černá, Mgr. Milan Michalski

  Vyúčtování: Hana Dušková

  Exkurze do Opatova- Solární elektrárna
  Exkurze na pískovcová skalní m?sta

  Ekocentrum Červenka

  EC je založeno při ZO ČSOP Zlatá studánka Sídlí v suterénu ZŠ Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová

  Je akreditované:

  1. osvětové

  2. výukové

  3. vzdělávací

  Probíhá zde:

  • přímá poradenská činnost každé pondělí (ekoporadna)
  • výukové programy pro I. stupeň ZŠ
  • přednášky, besedy, olympidády
  • tvůrčí dílny
  • klubovna MOP
  • pravidelné schůze ZO ČSOP Zlatá studánka
  • schůzky Mineralogického klubu
  • v dopoledních hodinách výuka pracovních činností žáků ZŠ

  Je vybaveno:

  • vestavěným nábytkem s úložným prostorem
  • knihovnou s knihami, DVD, CD, vidokazetami a časopisy sloužícími k výpůjčkám
  • výukovou stěnou s nerosty, horninami a doplněno ukázkami druhů dřev
  • minikuchyňkou
  • kopírkou
  • dataprojektorem, notebokem, počítačem s připojením na internet
  • ZOO koutkem o který pravidelně pečují děti ZŠ.
  Výuková st?na s minerály v Ekocentru ?ervenka
  Výstava druh? d?ev u EC ?ervenka  Středisko ochrany přírody STROM

  Navštivte Středisko ochrany přírody - STROM a Kulturní památku – MLÝN

  16.

  3.


  Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové (www.zlatastudanka.ctrebova.cz) si Vám dovoluje oznámit možnost návštěvy Střediska ochrany přírody - STROM (SOP) v Písečné u Žamberka č. 35 , v Mlýně. Po domluvě termínu návštěvy, SOP Vám bezplatně poskytne přednášku, besedu, informaci nebo radu na téma STROM, promítání snímků a informace na téma ošetřování a chirurgické ozdravování stromů - vykonává garant naší ZO ČSOP v odbornosti zeleně a arboristiky s dlouholetou praxí ve slovenském jazyce, p. Karol Maár. Dozvíte se, jak správně vypěstovat dřeviny, vysadit, ošetřovat je i ve vysokém věku (pamětní stromy), taktéž připomeneme zákon č.114/1992Sb. (Zákon o ochraně přírody a krajiny). Druhou částí návštěvy může být prohlídka skanzenu - MLÝNA, který je kulturní památkou. Kompletní, funkční strojní vybavení, postup přeměny obilí na mouku, dále zemědělsko-hospodářské nářadí ve věku až 250 let, s předvedením funkčního 110letého stabiláku, mlátičky, fofru a šrotovníku Vám ukážeme v provozu. Bytové zařízení původních mlynářů je úplně zachovalé. Celá historie mlýna a expozice je slovně provázená (www.pisecna.zamberk.cz). V areálu mlýna si můžete naplánovat občerstvení z vlastních zdrojů, třeba i při ohníčku. Jednorázová kapacita návštěvníků je cca 30 osob. V celodenním programu je možná návštěva Arboreta a zříceniny hradu Žampach vzdáleném asi 1,5 km.

  Časový rozvrh :

  • Přednáška v SOP.........................................1,5 hod.
  • Prohlídka Kulturní památky.........................1,5 hod.
  • Pěší prohlídka Žampachu.............................2 hod.
  • Spojení: z nádraží ČD Žamberk (trať 020) po zelené značce 3 km

  Kontakt : tel.737 648 926, 732 859 017 begin_of_the_skype_highlighting              732 859 017      end_of_the_skype_highlighting, e-mail karol.maar@inu.cz Skype: maarovci-mlynari Když jste milovníci přírody a památek, těšíme se na Vaši návštěvu. Karol Maár & Hana Maarová, Mlýn č.p. 35, 561 70 PÍSEČNÁ u ŽAMBERKA


  Výběr z plánovaných akcí 2008

  únor:

  • 22. 2.- 16.00 Výroční členská schůze
  • 27. 2.- 16.00 Ustavující schůzka Klubu Patchwork

  březen:

  • 3. 3.- 17.00 Přednáška: Bhútán, A. Pirklová
  • 17. 3.- 16.30 Dílna: Zdobíme stůl na Velikonoce, H. Fialová
  • 22. 3.- 8.00 Velikonoční výlet do Písečné, V. Třasák, P. Vobora
  • 30.3.- 9.00 Dílna: Japonský Patchwork, magické dlaždice, A. Chalupná
  • Výlet do Zádolek na bledule.
  • Přednáška: Thajsko, M. Žáček

  duben:

  • 21.4.- Přednáška: Řecké ostrovy, Dr. Jiří Štyrský
  • 24.4. 10.00 -16.00: Den Země: Výroba ručního papíru, Přírodovědná soutěž, Pohřebiště odpadů - soutěž,……
  • 25.4.- Otevření Zlaté studánky, J. Černá
  • Přednáška: Geocashing, J. Holeček

  květen:

  • 15.5.- 8.00 Mineralogická olympiáda, Mgr. M. Michalski
  • 22.5.- 8.00 Přírodovědná soutěž I. stupeň, Mgr. E. Flídrová
  • 29.5.- 8.00 Přírodovědná soutěž II. stupeň, J. Černá
  • 17.5.- Exkurze Bledné skály - autobusem, Mgr. M. Michalski
  • Přednáška: Indonésie, A. Kargerová
  • MOP - Stanování na Vochtánce, J. Černá, M. Marková

  červen:

  • 8.6.- 13.00 Přírodovědná stezka, Třasákovi, Voborovi
  • Setkání MOP Vila Nova Uhřínov, J. Černá, M. Marková
  • 20.6.- 15.00 Richterova ch. - odpoledne s tramp. písněmi, Třasákovi, Voborovi
  • Přednáška: Orchideje

  září :

  • 20.9.- 9.00 Den bez aut, J. Černá
  • 21.9.- 9.00 Výlet do Valteřic za Květou - auty

  říjen:

  • Výlet do Pasíček - autobusem (vítězové Př. soutěží), J. Černá

  listopad:

  • 10.11.- 17.00 Přednáška: Krása a příroda Madeiry, Mgr.M. Michalski

  prosinec:

  • Předvánoční členská schůze

  Další pravidelné akce :

  • Cvičení pro zdraví JÓGA probíhá každý týden v tělocvičně ZŠ Habrmanova v úterý od 18.-19.30 hod
  • Klub Patchwork: v roce 2008 budou probíhat každý měsíc dílny patchwork a 4x za rok víkendové dílny s paní A. Chalupnou
  Kap?ík pro ?t?stí v roce 2008

  Hospodaření v roce 2007

  ROZVAHA

  AKTIVA v Kč

  • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............113 912,38,
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................227 693,47

  PASIVA v Kč

  • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.49 112,38,
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................277 693,47
  • B. Cizí zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. období......64 800,00,
  • stav k poslednímu dni účet. období.........................................0,-
  • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............113 912,38,
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................227 693,47
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
  • I. Spotřebované nákupy celkem.......................................205 212,5O
  • II. Služby celkem............................................................210 672,90
  • V. Ostatní náklady celkem...................................................1 876,5O
  • VII. Poskytnuté příspěvky celkem............................................500,-
  • Náklady celkem...............................................................418 261,90
  • I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem......................441 399,71
  • IV. Ostatní výnosy celkem..................................................56 420,28
  • V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem...............................................................................7 500,-
  • VI. Přijaté příspěvky celkem.................................................7 345,-
  • VII. Provozní dotace celkem.............................................134 178,-
  • Výnosy celkem................................................................664 842,99
  • C. Výsledek hospodaření před zdaněním............................228 581,09

  • Poděkování

   Děkujeme všem, kteří nás v roce 2007 podpořili finančně, radou i osobní účastí na našich akcích :

   • Město česká Třebová
   • Pardubický kraj
   • Paleta Pardubice
   • Ústřední výkonná rada ČSOP
   • Centrum dětí a mládeže ČSOP Praha
   • Evropský sociální fond a ČR v projektu „Kapka 21“
   • Sdružení ekologické výchovy Pavučina
   • ZŠ Habrmanova Česká Třebová
   • Kulturní centrum Česká Třebová
   • Lesy České republiky s. p.
   • DDM Kamarád v České Třebové
   • Skauti a skautky středisko Javor Česká Třebová
   • EkoBi s. r. o. Česká Třebová
   • ČČK Česká Třebová
   • RWE Transgas Net.
   • Miloš Kebrle
   • Marek Stránský
   • Ing. Miroslav Blasel, BBcut-reklamní společnost
   • Spolupráce s médii:

   • Českotřebovský zpravodaj
   • Ústecké ozvěny
   • Orlický deník
   • OIK TV Česká Třebová
   • Mladá fronta Dnes.

   Obsah

   • Kdo jsme
   • Členská základna
   • Činnost výboru
    • Richterova chata
   • Činnost v průběhu roku
    • Uklidme svět
    • Obnova a záchrana lidových řemesel
    • Výstavy a soutěže
    • Přednášky
    • Spolková činnost
    • Ochrana a péče o životní prostředí
   • Výukové programy
   • Mladí ochránci přírody „Křečíci“ a „Malí Křečíci“
   • Kapka 21
   • Ekocentrum Červenka
   • Středisko ochrany přírody STROM
   • Výběr z plánovaných akcí na rok 2008
   • Hospodaření v roce 2007
   • Kontakty
   • Poděkování
   • Obsah
   • Projekt: Obratlovci lidských sídel - Živá zahrada
 • [Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: Jana Černá | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
  00.00.0000:
  Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

  Blí? k p?írod?

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.