ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 04. 12. 2023  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* Výroční zpráva rok 2008

Vydáno dne 16. 02. 2009 (8323 přečtení)

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové hodnotí ve své výroční zprávě pátý rok činnosti - od roku 2003.

Kdo jsme

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové vznikla v září 2003 a název si dala podle skutečné studánky nacházející se v našich lesích.

Naše činnost je rozsáhlá a rozmanitá.

 • - Pracujeme s dětmi a mládeží, máme tři kroužky mladých ochránců přírody (MOP): Křečíky, Malé křečíky a Hrušky.
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Ukliďme svět, přednášky, výstavy, exkurze aj.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol, letos se zúčastnilo 1232 dětí.
 • - Základní organizace pořádá dílny pro zájemce z široké veřejnosti, např. smaltované šperky, patchwork, hrátky s pedigem, skládání z papíru a dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna je otevřena každé pondělí a poskytuje konzultace širokému spektru klientů.
 • Základní organizace sídlí v prostorách, které má vypůjčené od ředitelství Základní školy v Habrmanově ulici v České Třebové.
 • - Pod základní organizací pracuje "Středisko ochrany přírody - STROM" v Písečné
 • u Žamberka. Je zaměřené na osvětu i praxi na téma ošetřování a chirurgické ozdravování stromů.
 • - Od MěÚ v České Třebové máme pronajatou chatu hlavně pro činnost s dětmi nedaleko v lesích.
V základní organizaci vládne tvůrčí atmosféra, pohoda, dobrá spolupráce a chuť pomáhat přírodě..

Na exkurzi do Bledných skal

Členská základna

Počet členů k 31.12. 2008: 29 dospělých a ve 3 oddílech MOP 56 členů.

Seznam členů: Beranová Zdena, Černá Jana, Dostálek Miroslav, Dostálek Vladimír, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Elblová Lenka, Gablerová Irena, Houserová Ludmila, Chadimová Věra, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Maárová Hana, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Třasák Vladimír, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Zapletalová Alena.

Složení výboru ZO ČSOP:
 • Jana Černá - předsedkyně
 • Hana Dušková - hospodářka, účetní
 • Alena Mistrová - jednatelka
 • Květa Klaclová - členka výboru
 • Radka Urbánková - členka výboru
 • Petr Vobora - člen výboru + správce Richterovy chaty
 • Vladimír Třasák - člen výboru + správce Richterovy chaty
 • Marie Pechancová - revizorka

Činnost výboru

Výbor základní organizace se letos sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.

Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

 • EVVO Pardubického kraje pro rok 2008 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Cyklus přednášek, dílen, soutěží, výstav a exkurzí).
 • Program péče o životní prostředí Pardubického kraje pro rok 2008 (Péče o vodní plochy ekologické stability, činnost střediska ochrany přírody STROM).
 • Ochrana biodiverzity, program UVR ČSOP ( Budka typu sýkorník)
 • Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina: (Ekologické výukové programy, Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti)
 • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží, podíl na oslavách města)

Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:

 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
 • Oslavy 730 let města
 • Krajská konference EVVO Pardubice
 • Školení v rámci projektu Pavučina v Praze

Jednání a spolupráce

 • s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová,
 • s Odborem školství, kultury a tělovýchovy
 • s Odborem majetku města

ZO je začleněna do Sdružení ČSOP se sídlem v Ústí nad Orlicí a členem Krajského sdružení ČSOP Pardubického kraje.

Členové se aktivně podíleli na přípravě a distribuci Zpravodaje ČSOP 2008. Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, Mladá fronta Dnes, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v České Třebové na oslavách 730 let města.

Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.
Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.
Oslavy m?sta ?eská T?ebová - 730 let
Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.

Richterova chata

Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Bude hlavně sloužit k zájmové činnosti dětí a mládeže.

Co nového v roce 2008 na Richterově chatě:

Posekání loučky u chaty, řezání dřeva, výzdoba chaty obrázky, zajištění opravy dveří a oken po vloupání, posezení s trampskými písničkami, opětné zasklívání oken po násilném rozbití, úklid chaty, přibití lepenky z vrchní strany chaty a dřevěné kůlny. Dále pravidelná kontrola chaty.

Správci chaty jsou: Vladimír Třasák a Petr Vobora.

Setkání u Richterovy chaty
Posezení na Richterov? chat? s hudbou

Ochrana biodiverzity

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu.

Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2008. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách.

Chráněné území "Ekosystémy potoka Potočnice" bylo zřízeno v Písečné u Žamberka. Na lokalitě o velikosti 2 500 m čtverečních bude prováděn biologický monitoring a údržba rybníka i s jeho faunou a flórou.

Pan Maár o?et?uje stromy

Práce s dětmi a mládeží

Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP), často zkracujeme na MOPík. Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu. Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP tři:

 • "Křečíci"-25 členů pod vedením Jany Černé
 • "Malí křečíci"-15 členů pod vedením Marie Markové
 • "Hrušky" - 16 členů pod vedením Mgr. Dariny Hruškové.
Dar?a s Ivou - vedoucí MOP Hru?ky

Scházejí se na ZŠ Nádražní v České Třebové, na ZŠ ve Třebovici a v klubové místnosti Ekocentra Červenka.

Zde se pravidelně schází i dosud neregistrovaný kolektiv dětí ze 4. tříd "Mini Křečíci" s vedoucí Jiřinou Jansovou - studentkou pedagogické fakulty.

Součástí jejich schůzek jsou vycházky, jednodenní i víkendové pobyty do přírody - pod širé nebe.

V roce 2008:

 • za bledulemi do Zádolek (březen)
 • do solné jeskyně v Lanškrouně (březen)
 • otvírání Zlaté studánky (duben)
 • za koňmi do Ostrova (duben)
 • na Přírodovědnou stezku do Javorky (červen)
 • na Richterovu chatu (červen)
 • na teraristickou výstavu do Olomouce (říjen )
 • do Dinoparku Vyškov (říjen)
 • do archeologického střediska Villa Nova Uhřínov (říjen)
 • výprava na Kuks (listopad)

Mladí ochránci přírody se účastní práce a akcí, které ZO ČSOP zorganizuje pro dospělé členy. Uveďme tyto příklady:

 • Ukliďme svět (22.4.)
 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové (24. 6.)
 • Společné setkání na Richterově chatě (20.6.)
 • Den bez aut (20.9.)
 • Oslava 730 let města Česká Třebová (6.9.)

MOP se zapojují do přírodovědných soutěží, které organizují ZO ČSOP a ZŠ Habrmanova v České Třebové pro ZŠ regionu. Zde soutěží i pomáhají při organizaci soutěže. Tyto soutěže probíhají v květnu.

 • Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živočichů, minerálů a hornin pro I. a II. st. ZŠ regionu. Zúčastnily se školy z Českotřebovska. Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 194 žáků.
 • Mineralogická olympiáda pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje. Zúčastnilo se 35 žáků.

Je samozřejmostí, že se starají o naši Zlatou studánku a o ZOO koutek v sídle Ekocentra Červenka.

ZO ČSOP odebírá metodický zpravodaj Depeše JUV.

Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně a hojně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mini k?e?íci v Semanín? u koní
Mini k?e?íci - spaní ve ?kole
Otvírání Zlaté studánky
Otvírání Zlaté studánky
Setkání MOP na Vochtánce
Setkání MOP na Vochtánce
Spole?né setkání MOP na Vochtánce
Spole?né setkání MOP na Vochtánce
K?e?íci si zahráli Karkulku
Výlet do Olomouce

Ekologická výchova

Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

Ekocentrum Červenka je v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny.

Ekocentrum ?ervenka - výuková st?na

Činnost ekocentra rozdělujeme takto:

1. osvětová činnost

V roce 2008 jsme uskutečnili tyto akce:

 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
 • Ukliďme svět
 • Přednášky téměř každý měsíc. Bylo jich 9, nejčastějším přednášejícím byl dr. Jiří Štyrský.
 • Přírodovědné soutěže: Poznávání rostlin, živočichů a minerálů pro I. a II. st. ZŠ regionu
 • Mineralogická olympiáda - spoluúčast
 • Přírodovědná stezka Javorkou
 • Den bez aut
 • Exkurze do Polska (Bledné skály, mineralogické muzeum Kudowa zdroj, Hejšovina)
 • Účast na oslavách 730 let města Česká Třebová
 • Exkurze do archeologického střediska Villa Nova Uhřínov
 • Výlet na krajkářský a řemeslný trh ve Valašském Meziříčí.
P?írodov?dné sout??e v Ekocentru ?ervenka
P?írodov?dné sout??e

2. výuková činnost

Ekovýchovné výukové programy, jejich příprava a organizace jsou doménou Mgr. Pavlíny Vomáčkové.

 • Uskutečnilo se 64 programů pro 1232 dětí mateřských a základních škol.
 • Jen několik příkladů uskutečněných programů: Hurá zima, Ruční papír, Velikonoce, Jaro, Louka, Odpady, Vánoční pohoda,…
 • Výukové programy zajišťuje 8 lektorek. Přicházejí na ně děti ze škol celého okresu Ústí nad Orlicí.

Výukové programy pro ?koly vede Pavlína Vomá?ková Výukový program: Velikonoce
Výukový program: Velikonoce

3. vzdělávací činnost

V této oblasti je činnost zaměřena na vzdělávací dílny. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních i vícedenních kurzů. Široká veřejnost je hojně navštěvuje. Dílny, ale i přednášky jsou podpořeny grantem Pardubického kraje.

Uvádíme letošní dílny:

 • Smaltované šperky (L. Elblová)
 • Zdobíme stůl na Velikonoce (H. Fialová)
 • Šicí dílny (I. Jansová, O. Smékalová)
 • Jutová dekorace na stěnu (H. Fialová)
 • Ubrouskové obrázky se sušenými květinami (H. Fialová)
 • Hrátky s pedigem (L. Elblová)
 • Netradiční adventní věnec (H. Fialová)
 • Papírový třicetihran pro potěšení (A. Mistrová)
 • Vánoční svícen (H. Fialová)
 • Celodenní dílny patchworku - vitrážový, japonský, magické dlaždice, zbytkový.(A. Chalupná)

Pod ZO ČSOP pracuje Klub Patchwork, vedený Jarmilou Dostálovou. Schází se pravidelně každou první středu v měsíci na zajímavé šicí dílny, při kterých se zužitkovávají zbytky látek. Členky z nich vytváří nové krásné polštáře, deky, tašky a jiné drobnosti. Své letošní práce představily na vánoční městské výstavě, která se konala v prosinci v Kulturním centru v České Třebové.

Cvičení pro zdraví je organizováno každý týden v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky: Marie Hyšková a Jana Cejnarová.

Ve středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka se uskutečňují přednášky a besedy zaměřené na ochranu zeleně a ochrany přírody celkově.

Váno?ní výstava s patchworkem Dílny patchwork
V Ekocentru ?ervenka probíhají pravidelné floristické dílny
Ukázky dílen na Velikono?ní výstav?
P?edná?ka s A. Pirklovou

4. poradenská činnost

Ekologická poradna je otevřena každé pondělí od 13.00 do 15.00 hod. odpoledne (kromě školních prázdnin). Přítomné členky zodpovídají dotazy a poskytují konzultace širokému spektru klientů.

Ekologickou poradnu zajišťují: Mgr. Marie Pechancová, Květa Klaclová a Hana Dušková. Všechny mají přírodovědné nebo ekonomické vzdělání, které jim umožňuje klientům poradit.

Ve Středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka zajišťuje ekologickou poradnu Karol Maár, odborný arboretista. V roce 2008 poskytlo 80 konzultací a přednášek na téma ochrany přírody zaměřené na ochranu poškozených stromů. Některé konkrétní dotazy týkající se ochrany stromů byly panem Maárem řešeny na místě (Borová u Poličky, Dašice, Chroustovice).

Dávno předtím, než člověk začal

svou ničivou činnost,

pro kterou si nárokuje název vládce přírody,

byl skutečným vládcem Země strom.

Bohumil Němec

Výběr plánovaných akcí v roce 2009

Měsíc - Hod. - Název akce - Zajišťuje

únor

 • 12. 2. - 16.30 - Výroční členská schůze - výbor
 • 13. 2. - 18.00 - Trek pod Everestem - s. Vápeníková
 • 26. 2. - 16.30 - Hrátky s papírem, skládané hvězdy, kostky,..- A. Mistrová

březen

 • 16.3. 17.00 - Španělsko - architektura, přírodní krásy,..- Dr. Jiří Štyrský
 • Vycházka za bledulemi

duben

 • 3.4. - 14.-18.00 Dílna: Přijďte si do Ekocentra Červenka sestavit ptačí budku na zahradu. Čas smontování asi 45 minut. - V. Třasák
 • 24.4. - 14.00 - Otevření Zlaté studánky - J. Černá,
 • 26.4. - 8.00 - Exkurze Pastviny a Písečná - autobusem - J. Černá

květen

 • 11.5. - 8.00 - Přírodovědná soutěž I. stupeň - E. Flídrová
 • 12.5. - 10.- 16.00 - Den Země: Výroba ručního papíru Přírodovědná soutěž - výbor
 • 18.5. - 8.00 - Mineralogická olympiáda - M. Michalski
 • 24.5. - 9.-15.00 - Dílna patchwork - šití mandaly - A. Chalupná
 • 25.5. - 8.00 - Přírodovědná soutěž II. stupeň - J. Černá
 • 28.-31.5 - Setkání MOP a ČSOP na Vochtánce - J. Černá

červen

 • 13.6. - 10.00 - Richterova chata - úklid + s tramp. písněmi. - Třasákovi, Voborovi,
 • 14.6. - 13.00 - Přírodovědná stezka - Třasákovi, Voborovi,

září

 • 19.9. - 9.00 - Den bez aut - J. Černá, A. Mistrová

říjen

 • 11.10. - 9.-15.00 - Dílna patchwork - šití domečků - A. Chalupná
 • 24.10. - 10.-17.00 Dílna: Šití panenek - vázáno na waldorskou pedagogiku. - p. Ženíšková

listopad

 • 29.11. - 9.-15.00 - Dílna patchwork - vánoční motivy - A. Chalupná

prosinec

 • Předvánoční členská schůze - výbor

Další pravidelné akce :

 • Cvičení pro zdraví JÓGA probíhá každý týden
 • v tělocvičně ZŠ Habrmanova v úterý od 18.-19.30 hod.
 • Klub Patchwork: v roce 2009 budou probíhat každý měsíc (první středu v měsíci) dílny patchwork a 4x za rok víkendové dílny s paní A. Chalupnou.
 • Ekologické výukové programy jsou pro školy připravovány nově vždy na I. a II. pololetí Mgr. Pavlínou Vomáčkovou.

Hospodaření v roce 2008

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

 • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............277 693,47,
 • stav k poslednímu dni účet. období...............................259 970,35

PASIVA v Kč

 • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.277 693,47
 • stav k poslednímu dni účet. období...............................259 970,35
 • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............277 693,47
 • stav k poslednímu dni účet. období...............................259 970,35
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
 • I. Spotřebované nákupy celkem.......................................96 017,00
 • II. Služby celkem............................................................149 667,10
 • V. Ostatní náklady celkem...............................................135 017,60
 • VII. Poskytnuté příspěvky celkem...........................................445,00
 • Náklady celkem................................................................249 604,10
 • I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem......................63 146,60
 • IV. Ostatní výnosy celkem..................................................55 266,38
 • V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem......................................................................................2 639,00
 • VI. Přijaté příspěvky celkem..................................................290,00
 • VII. Provozní dotace celkem.............................................110 539,00
 • Výnosy celkem..................................................................231 880,98
 • C. Výsledek hospodaření před zdaněním........................- 17 723,12
 • D. Výsledek hospodaření po zdanění..............................- 17 723,12

Kontakty:

Adresa : ZO ČSOP Zlatá Studánka U Podhorky 1671 56002 Česká Třebová

Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

E-mail: zlatastudanka@seznam.cz

Kontakt na členy výboru ZO ČSOP:

 • předsedkyni - T: 464 649 012, e-mail: zlatastudanka@seznam.cz, (Černá) M: 739 065 958
 • hospodářku - M: 608 233 044, e-mail: duskova@cominnet.cz, (Dušková)
 • jednatelku - M: 737 306 148, e-mail: mistrova.a@seznam.cz, (Mistrová)
 • revizorku - M: 731331955, (Pechancová)

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69

Poděkování:

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
 • Město Česká Třebová
 • Pardubický kraj
 • Ústřední výkonná rada ČSOP Praha
 • Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha
 • Sdružení ekologické výchovy Pavučina
 • ZŠ Habrmanova Česká Třebová
 • Kulturní centrum Česká Třebová
 • DDM Kamarád v České Třebové
 • EkoBi s. r. o. Česká Třebová
 • ČČK Česká Třebová
 • Skauti a skautky středisko Javor Česká Třebová
 • Paleta Pardubice
 • Lesy České republiky s. p.
 • Oldřiška Smékalová
 • Miloš Kebrle
 • Marek Stránský
 • Ing. Miroslav Blasel, BBcut-reklamní společnost
 • RWE Transgas Net.

Spolupráce s médii:

Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, Mladá fronta Dnes.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Obsah:

 • Kdo jsme
 • Členská základna
 • - činnost výboru
 • - Richterova chata
 • Ochrana biodiverzity
 • Práce s dětmi a mládeží
 • Ekologická výchova
 • 1. osvětová činnost
 • 2. výuková činnost
 • 3. vzdělávací činnost
 • 4. poradenská činnost
 • Výběr z plánovaných akcí na rok 2009
 • Hospodaření v roce 2008
 • Kontakty
 • Poděkování
 • Obsah
 • Projekt: Obratlovci lidských sídel - Živá zahrada- pouze v tištěné podobě
Spole?ná setkání na Vochtánce
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.