ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 04. 12. 2023  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* Výroční zpráva za rok 2011

Vydáno dne 20. 02. 2012 (6109 přečtení)

Přejeme pěkné počtení.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

STROM ROKU 2012 JE TIS ČERVENÝ (TAXUS BACCATA)

Tis je křovitého nebo stromovitého vzrůstu. Celá rostlina je, až na sladce chutnající červený dužnatý obal okolo semene, prudce jedovatá. Dosahuje dlouhého věku – i přes tisíc let. V České republice je původním druhem a je přísně chráněný. Často je vysazován v parcích.

Tis

„Stromy nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí člověka i jako pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu – lze téměř bez nadsázky říci, že bez nich by na Zemi nebyl život. Stromy jsou však i dávnými svědky našich dějin – vždyť jejich věk nezřídka několikanásobně převyšuje věk člověka.“


Marie Hrušková

1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Naše ZO ČSOP „Zlatá studánka“ vznikla v roce 2003 a jméno dostala podle studánky v našich lesích. Patronát nad studánkou převzala ZO ČSOP. Každý rok ji v dubnu slavnostně otevíráme. Sídlíme v budově Základní školy v Habrmanově ulici. Prostory jsme vybavili díky finanční pomoci grantů Pardubického kraje, Lesů ČR s.p., ÚVR ČSOP a SMOP CDM Praha.
 • Naše organizace má k 31. prosinci 2011 36 dospělých členů a 28 členů v kolektivech MOP (mladí ochránci přírody). Jsou čtyři: Čipmánci, Malí křečíci, Hrušky a Stopaři E.
Z naší činnosti.
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Ukliďme svět, přednášky, výstavy, exkurze aj. S velkým úspěchem se setkala akce ke Dni stromů spojená se dnem otevřených dveří ekocentra a s promítáním ekologických filmů.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Spolupodílíme se na přírodovědných soutěžích a mineralogické olympiádě.
 • - Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna byla otevřena každé pondělí a čtvrtek a poskytovala konzultace širokému spektru klientů.
 • - Pod základní organizací pracovalo "Středisko ochrany přírody - STROM" v Písečné u Žamberka. Je zaměřené na osvětu i praxi na téma ošetřování a chirurgické ozdravování stromů a na ochranu VKP Ekosystémy potoka Potočnice.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Velký zájem je i o přednášky pana PaedDr.Jiřího Štyrského.
 • - Kampaně jako Den Země , Den stromů a Den bez aut již mají ve městě tradici.

Chceme i nadále pokračovat v dobré úrovni pořádaných akcí.

Richterova chata

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Počet členů k 31.12. 2011: 36 dospělých členů a v oddílech MOP 28 členů.

Seznam členů:

Černá Jana, Dostálek Miroslav, Drašnar Antonín, Drašnarová Anna, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Gablerová Irena, Gabler Heřman, Houserová Ludmila, Hoško Martin, Chýlova Jana, Jansová Jiřina, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Maárová Hana, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Studnařová Zdena, Šillerová Alena, Třasák Vladimír, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vavřínová Nela, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Vobora Tomáš, Zapletalová Alena.

V roce 2011 jsme se rozloučili s Vladimírem Třasákem a Karolem Maárem. Pan Třasák byl dlouholetý aktivní člen a bývalý předseda naší organizace, pan Maár založil a vedl Středisko ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka. Budou nám chybět. Čest jejich památce!

Sch?ze ZO ?SOP Zlatá studánka
Sch?ze ZO ?SOP Zlatá studánka
Sch?ze ZO ?SOP Zlatá studánka
 • Složení výboru ZO ČSOP:
  • Jana Černá předsedkyně
  • Hana Dušková hospodářka, účetní
  • Pavlína Vomáčková jednatelka
  • Květa Klaclová členka výboru
  • Alena Mistrová člen výboru + správce Richterovy chaty
  • Blanka Voborová členka výboru
  • Petr Vobora člen výboru + správce Richterovy chaty
  • Vladimír Třasák člen výboru
  • Irena Gáblerová členka výboru
  • Jiřina Jansová členka výboru
  • Nela Vavřínová členka výboru
  • Marie Pechancová revizorka

  3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.

   Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

  • EVVO Pardubického kraje pro rok 2011 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Cyklus přednášek, dílen, soutěží, výstav a exkurzí).
  • Program péče o životní prostředí Pardubického kraje pro rok 2011 (Péče o maloplošné chráněné území ekologické stability, ochrana vodních ploch v Písečné u Žamberka).
  • Dřevo 2011 – Vstupní audiokoutek v ekocentru Červenka (finančně podpořeno LČR s.p. a ČSOP).
  • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží, podíl na oslavách města).
  • Dotace MOP z MŠMT finanční dotace k podpoře vybavení a provozu kolektivu MOP a finanční dotace k podpoře krátkodobých akcí kolektivu MOP.
  • Infocentra podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráce v zařízeních ČSOP
  • ZO byla zapojena do dvouletého projektu „Síť specializovaných ekoporaden“. Jednalo se o partnerský projekt a byly do něj zapojeny: EC PALETA Pardubice, EC PALETA Oucmanice, EC PALETA Chrudim, EC Skřítek Polička a EC Renata Bělá u Jevíčka. Projekt zahrnuje ekoporadenství, vzdělávací a osvětovou činnost pro odbornou i širokou veřejnost.
  • Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:
   • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
   • Den stromů a den otevřených dveří v EC
   • Krajská konference EVVO Pardubice
   • Setkání členů a přátel ČSOP Bílé Karpaty
   • Jednání a spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová, s Odborem školství, kultury a tělovýchovy, s Odborem majetku města.
  • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí.

  4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 10.5.2011

  Den Zem?
  Den Zem?
  Den Zem?

  5. RICHTEROVA CHATA

  Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila Rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Slouží hlavně k zájmové činnosti dětí a mládeže a ke klubové činnosti ZO.

  Co nového v roce 2011 na Richterově chatě:

  V červnu sekání trávy (P. Vobora), instalace osvětlení chaty (pan Drašnar a Mistrovi) Oprava okenic a dveří, včetně zajištění proti otevření, zajištění žebříku vedoucího ke spaní, průběžné kontroly chaty. V listopadu celkový úklid chaty a příprava na zimu.

  Z akcí na Richterově chatě v roce 2011:

  17. 6. Brigáda na úklid chaty a okolí s posezením a opékáním špekáčků.


  6. OCHRANA BIODIVERZITY

  • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu.
  • Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2011 údržbou stávajících příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách. Setkáváme se s neustálým ničením a poškozováním těchto příbytků.
  • Chráněné území "Ekosystémy potoka Potočnice" bylo zřízeno v Písečné u Žamberka. Na lokalitě o velikosti 2 500 metrů čtverečních byl prováděn biologický monitoring a údržba rybníka i s jeho faunou a flórou. Území bylo označeno tabulkou s vysvětlením maloplošného chráněného území a starali se o něj manželé Maárovi. Rozmisťování ptačích budek v sadech a parcích přispívá k zachování druhové rozmanitosti živočichů. Tuto akci připravil a organizoval pan Maár.
  • 12.10. V rámci akce Den stromů v České Třebové byly vysazeny 2 stromy na zahradě u budovy gymnázia – dříny obecné.

  7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

  Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP). Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu. Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP čtyři:

  • "Malí křečíci"- pod vedením Marie Markové, vychovatelky ve školní družině
  • "Čipmánci"- pod vedením Jiřiny Jansové, studentky vyšší pedagogické školy v Litomyšli
  • Stopaři „E“ - pod vedením Martina Hoška, studenta pedagogické fakulty
  • "Hrušky" - pod vedením Mgr. Dariny Hruškové mají nyní vedoucí na mateřské dovolené

  Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


  MOP HRUŠKY

  HRUŠKY v roce 2011 „odpočívali“, protože mají pozastavenou činnost.


  MOP ČIPMÁNCI

  MOP
  MOP ?ipmánci

  O kolektivu: Oddíl navštěvuje přibližně 8 dětí, pod mým vedením (Jiřina Jansová) a občas vypomůže Nela Vavřínová. Scházíme se v ekocentru Červenka na ZŠ Habrmanova v České Třebové. V roce 2011 jsme měli schůzky každý týden jednu hodinu před školním vyučováním. Letos nastala změna v tom, že se vidíme jednou za 14 dní (sudý týden) v úterý na dvě hodiny odpoledne. Tento čas se zatím jeví jako optimální – prozatím se nestalo, že by někdo zaspal

  Naše schůzky se zaměřují na témata ohledně přírody a světa kolem nás. Někdy hrajeme hry, jindy se díváme na videa o přírodě, děláme pokusy nebo se pokoušíme o výuku s pracovními listy (kompostování, třídění odpadu, černé skládky, zajímavosti lidského těla apod.).

  V loňském roce jsme moc aktivní, co se týče akcí, nebyli.

   Za celý rok jsme stihli

  • víkendové spaní ve škole
  • akci otevírání Zlaté studánky
  • uspořádání sbírky pro pejsky v útulku Na trati v Ústí nad Orlicí.

  Spaní ve škole: Koncem dubna jsme nocovali v prostorách školy. Dohromady se nás této akce zúčastnilo 10 (7 dětí a 3 vedoucí). Páteční slunné odpoledne jsme trávili na školní zahradě, kde jsme hráli různé hry a soutěžili. Jelikož se blížily Velikonoce, nechybělo ani pletení pomlázky. K večeru jsme se přemístili do učebny, kde se soutěžilo. Jelikož byly děti rozděleny do dvou soutěžních skupin, snažily se získat pro svůj tým co nejvíce bodů. Nechyběla ani noční hra! Ta měla veliký úspěch a dětem se po ní nechtělo vůbec spát. V sobotu ráno, po snídani a ranní hygieně jsme se vydali do nedaleké chatové oblasti Srnov. Po cestě děti plnily různé úkoly, poznávaly květiny apod., za které se opět získávaly body pro tým. V restauraci Na Hrázi nás čekal oběd. Většinou v podobě hranolek nebo česnečky a po strávení těchto lahůdek nás čekala cesta zpět do školy. Třídu jsme se snažili co nejvíce poklidit a vyhlásili jsme vítězné družstvo. Každý si z této akce odnesl drobnou cenu a plno pěkných vzpomínek.

  Pomoc pejskům v útulku: Jelikož jsme chtěli udělat dobrý skutek, rozhodli jsme se, že pomůžeme pejskům v útulku v Ústí nad Orlicí. Vyzvali jsme na pomoc i občany města. Lidé nosili různé pamlsky pro pejsky např. piškoty, kosti z bůvolí kůže, ale i věci jako nerezové misky apod. do stánku ekocentra Červenka na Starém náměstí při akci Den Země. Útulek jsme nejdříve navštívili, abychom mohli zvolit tu správnou pomoc. Návštěvu jsme spojili s prohlídkou místního muzea, kde zrovna probíhala výstava Origami. Celkově se vybraly dvě plné přepravky nejrůznějších pamlsků a věcí pro pejsky. Majitel útulku i pejskové, kteří při naši červnové návštěvě dostali hned kost z bůvolí kůže, měli určitě velikou radost.

  Během roku 2011 se také uskutečnila Javorková stezka. Tu pořádala ZO ČSOP Zlatá studánka. Na této stezce byli někteří z oddílu pomáhat na stanovištích, jiní si stezku prošli a plnili zde úkoly. Převzali jsme tuto akci po panu Třasákovi a chtěli bychom v ní pokračovat i v dalších letech. Byli jsme spokojeni, protože odpoledne v parku Javorka se opravdu vydařilo.

  Závěrem, jak vidí rok 2011 jíní:

  Verča V. (členka MOP): „V kroužku se mně líbilo spaní ve škole, hry, dokumentární film, Javorková stezka, Zlatá studánka, kterou jsem otevírala a naše vedoucí.“

  Jíťa R. (členka MOP): „Rok 2011 byl celkem dobrý rok pro Čipmánky. I když nás moc nebylo, ale po chvíli nás bylo víc a víc. Vedoucí pro nás měla vždy připravené hry a zábavu, která mě pobavila. Dověděla jsem se zase něco nového a naučila se nové věci. Myslím, že když máme teď více času, že toho stihneme víc.“

  Mája V. (studentka gymnázia, Ú.n.O.): „Měla jsem tu čest zúčastnit se s Čipmánky spaní ve škole a je to pro mě nezapomenutelný zážitek. Na dva dny se ze mě stala vedoucí skupiny Medvídků, což nebyla jen tak obyčejná skupina, byla to parta super čipmánků, kteří si tyto dva dny užívali společně se mnou, další skupinou (našimi protivníky) Fusaklí a také vedoucí Jiřkou. Společně jsme se bavili např. u vytváření našich pokřiků a znaků, při noční hře, při pletení pomlázek, hraní her v přírodě, pochodu na Srnov atd. I když jsme nakonec nevyhráli a v dvoudenním klání zvítězily Fusakle, i tak to byla super akce!“


  MOP MALÍ KŘEČÍCI

  ……….Jak již napsal HIPPOKRATES:“Lékař léčí, příroda uzdravuje“.

  V oddíle MOP MALÍ KŘEČÍCI se snažíme poznávat přírodu se vším, co nám nabízí a zároveň ji chránit. Jsme mladí ochránci přírody MALÍ KŘEČÍCI z Třebovice. Od března je nás o něco méně, tedy 13, a scházíme se každou středu v MŠ s p. uč. Markovou.. Vyrážíme do okolí a pozorujeme různé změny v přírodě v průběhu každého ročního období. I jiná místa nás lákají.

   Úklid obce T?ebovice
   Úklid obce T?ebovice
  • Např. jsme byli v Lanškrouně v Solné jeskyni, kterou navštěvujeme každoročně.
  • Nejvíce nás zaujala návštěva hřebčína Karlen v Dlouhé Třebové, kde jsme pozorovali nejen veškerou práci, kterou musí zvládnout ošetřovatelé, ale sami jsme si ji vyzkoušeli. Jízdy na koních jsme se nemohli nabažit. Mrkvička, jablka a tvrdý chléb byla zasloužená odměna koníků.
  • Výprava po smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka nás dovedla až k Richterově chatě, kde jsme si opekli vše, co nám maminky nabalily do batohů.
  • A protože nám není příroda lhostejná, vysbírali jsme v dubnu v Třebovici vše, co do ní nepatří.
  • Noční sportování a nájezdy směr Rybník se staly pravidlem. Přespali jsme ve škole, sice jen krátce, ale museli jsme soutěžit, bát se, sportovat, recitovat, no prostě řádit. Byla to super zábava.
  • Spaní pod stanem a výpravy do okolí Potštejna již tradičně absolvujeme v květnu.
  • Zajímavé bylo i Obří akvárium v Hradci Králové, kde jsme si nakrmili i žraloka.
  • Před Vánocemi jsme si v Regionálním muzeu v Litomyšli vyzkoušeli velké stavění z MERKURU a účastnili se adventního tvoření svícnů, jablíček a housek.
  • Na závěr roku jsme si zařádili v krytém bazénu v České Třebové.

  Tam v korunách…

  Být jako on, nemyslet na dějiny. Být jako on, jen vrůstat do krajiny.

  Prorůstat zem a do hlubin se nořit. Dát trávě stín a své nebe si stvořit.

  Tam v korunách se člověku dech zatají. Tam v korunách se člověk a strom setkají.

  Tam v korunách má člověk nebe na dosah. Tam v korunách, tam člověk ztrácí z času strach!

  Člověk a strom, dvě bytosti, dva světy. Člověk a strom, dvě rozdílné paměti.

  Mohutný kmen je pevnost proti času. Obejmi jej a strom ti dá svou spásu.

  Tam v korunách…

  V době, kdy je svět přírody a jejích obyvatel stále silněji ohrožován lidskou činností, nemůže být nic významnějšího, než mu porozumět.

  MOP STOPAŘI ,,E“

  Stopaři jsou volnočasový turisticko-přírodovědný oddíl MOP, který nabízí celoroční činnost pro děti od 3. třídy. Je to kolektiv mladých lidí, převážně dětí, kteří mají společný zájem týkající se poznávání a ochrany životního prostředí kolem nás.

  Stopa?i E
  Stopa?i E

  V současné době na pravidelné schůzky, jež se konají jednou týdně – v pátek, přichází pět až osm dítek. Nenudíme se ani na chvilku, při našich čtyřhodinových setkáních se děti pořádně pobaví, zapomenou na školu a jinak odreagují. Dáváme volnému času dětí smysl a nabízíme jim partu kamarádů, dobrodružství, zábavu, hry, sport, … Mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše co se týká tábornictví. Také se zúčastňujeme celostátních akcí, jako jsou: BHCO, Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země a mnoha dalších. Rovněž letos pracujeme na sběru starého papíru, víček od PET lahví a vysloužilých elektrospotřebičů.

  Program pro děti je sestavován tak, aby držely co nejtěsnější krok s průběhem změny přírody v závislosti na roční době. A tak se už brzy na jaře učí pojmenovávat rostliny jarního aspektu a postupně k nim přidávají další a další. Všímají si také postupně vylézajících brouků a dalšího hmyzu. Když už mají stromy plody (různé bobule a nažky), snaží se je určit jenom na základě nich. Pokud má strom listy, pozná ho každý, ale zkuste si to, jakmile zavládne zima. S příchodem této královny se otevírá obrovská kniha pro ty, kteří umějí číst ze stop zvěře, a věřte, že se někdy jedná o velice zajímavé příběhy. V dobách krutých mrazů a vánic se Stopaři před těmito nepříznivými vlivy schovají v pionýrské klubovně v budově kina, kde si zkouší a hodnotí nabyté vědomosti v podobě různých poznávacích testů.

  Jako kolektiv bychom se chtěli pochlubit letošním 7. místem v 36. ročníku BHCO (branné hry cesty odhodlání). Je to netradiční otevřená dobrodružná soutěž, kde týmy odvážných a samostatných dětí tráví víkend (včetně noci) putováním v přírodě a plněním nejrůznějších úkolů (stavba bivaku, brodění řeky, poznávání živočichů a jejich stop, poznávání rostlin, zdravověda, orientace podle mapy, pochod dle azimutu, slaňování skal, luštění šifer,…). No a potom ještě 4. -6. místem ve víkendové terénní hře Lesní poklady Jacka Wooda, kde bylo naším úkolem v malebném okolí Blaníku vyhledat šest speciálních kešek a rozluštit zašifrované Jackovo lesní poselství. To však nebylo vše. Jednotlivé skrýše se nacházely na takových stanovištích, aby co nejlépe charakterizovaly rozmanitost tamních ekotypů. My si měli vybrat, který se nám nejvíce zalíbil a provést jeho analýzu. Sesbírat vzorky, nafotit na místě zajímavé fotografie,… Ze sebraného materiálu jsme v neděli dopoledne vytvářeli plakát a následně naše pozorování prezentovali ostatním kolektivům. Stopaři E obsadili krásné čtvrté-šesté místo a náš plakát byl vystaven na výstavě.

  Seznam větších akcí 2011:

  • 7.-11.3. – Sagarmatha, jarní prázdniny v Horních Studýnkách
  • 20.-22.4 – Jeskyně na Špičáku
  • 27.-29.5. – Vaření v klubovně (v přírodě lilo jako z konve)
  • 10.-12.6. – BHCO 2011, Příhrazské skály
  • 17.-19.6. – Safarikemp ve Dvoře Králové
  • 12.-13.7. – Řapík na Dračí skále
  • 16.-30.7. – Tábor – Prázdiny v TEE PEE
  • 4.8 – Krokodýlí farma Velký Karlov
  • 5.-6.8. – Řapík na Dračí skále po druhé
  • 3.9. – Slavnosti královny Elišky ve Dvoře Králové
  • 17.-18.9. – Stanování, pramen Tiché Orlice, Jeřáb
  • 30.9.-2.10. – Lesní poklady Jacka Wooda
  • 26.-30.10. – Krkonošská expedice 2011 (podzimní prázdniny, KRNAP, kary, rokle, vodopády, lavinové svahy, luční enklávy se vzácnou vysokohorskou květenou, pramen řeky Labe, Obří důl - horské údolí ledovcového původu se třemi zachovanými morénami, Sněžka, Adršpašsko-teplická skalní města, Čížkovy kameny)
  • 16.-18.12. – Předvánoce na Hájence (3. ročník nezapomenutelné akce, partizánské bunkry na Čečeli)

  Seznam menších akcí 2011:

  • 9.4. – Hledání jara, Jeřáb, pramen Tiché Orlice
  • 30.4. – Čarodějnický turnaj Člověče nezlob se
  • 1.7. – Vyjížďka na kolech
  • 30.8. – Rozloučení se s prázdninami
  • 5.11. – Rozhledna na hoře Val
  • 3.12. – Betonová hranice
  • 9.12. – Vánoční pexesový turnaj
  • 24.12. – Krmení zvířátek
  • 26.12. – Netopýři v Patzeltově jeskyni
  • 30.12. – Vánoční BANG turnaj
  • 31.12. – Přes hranice (noční expedice)

  Z 95% máme na našich oddílových stránkách (www.martinhosko.webnode.cz) z každé výše zmíněné akce zápisek v kronice přímo od účastníků.


  8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  D?evo 2012
  D?evo 2011
  D?evo 2011

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky a výukové programy a dny otevřených dveří.

  ROZDĚLENÍ činností Ekocentra : I. Osvětová činnost

  Výjezdní semináře a exkurze 2011:

  Semináře jsou velmi kladně hodnoceny a vždy evidujeme velký zájem díky odborným lektorům, kterými jsou pan Šeda a pan Michalski.

  • Kutnohorsko (14.5.)
  • Chebsko a Františkovy Lázně (19.-21.8.)
  • Orlické hory (8.10.)
  • Hřebečské důlní stezky (15.10.)
  Exkurze
  Exkurze
  Exkurze
  V roce 2011 se uskutečnily pravidelné přednášky nazvané Minuty s ekologií. Vždy byly doprovázeny videoprojekcí a následně debatou zúčastněných na dané téma.
  • Recyklovatelné plasty (21.4.)
  • Jak se ohřát (21.2.)
  • Ekozahrady (21.3.)
  • Jak zadržet vodu v krajině (18.4.)
  • Obnovitelné zdroje energie (28.5.)
  • ABCD domácí ekologie I. (14.11.)
  • ABCD domácí ekologie II. (12.12.)
  Akce pro členy základní organizace a veřejnost:
  • Ekodům – přednáška Ing. Míkovce z Oucmanic (17.3.)
  • Východní nauky – výklad karet, čínský horoskop a východní medicína (31.3.)
  • Otevření Zlaté studánky s účastí široké veřejnosti (23.4.)
  • Den Země na Starém náměstí (10.5.)
  • Regionální přírodovědné soutěže: Poznávání rostlin, živočichů a minerálů pro I. a II. st. ZŠ regionu – spoluúčast (12. a 25.5.)
  • Mineralogická olympiáda – spoluúčast (18.5.)
  • Raci ve Skuhrovském potoce – přednáška A. Šillerové (19.5.)
  • Co můžeme udělat pro matku Zemi – beseda s RITODGATOU MAITRÍ (24.5.)
  • Javorková stezka pro rodiny a kamarády (11.6.)
  • Výstava rukodělných technik ve Vamberku, Mezinárodní výstava krajkářek (24.6.)
  • Celostátní setkání členů ČSOP v Bílých Karpatech (2.-4.9.) Účast: M. Hyšková, L. Mistr a E. Kodytková.
  • Den bez aut – cyklovýlet spojený s výstavou starých řemesel v letohradském muzeu (25.9.)
  • Den stromů spojený se dnem otevřených dveří v Ekocentru (12.10.)
  Osv?tové akce
  Osv?tové akce
  Osv?tové akce
  Osv?tové akce
  Den bez aut
  Zajímavé přednášky z nejrůznějších částí světa prezentuje PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.

  V roce 2011 se uskutečnily tyto přednášky:

  • Baskicko I.– píseň o Rolandovi (18.3.)
  • Mexico –Yucatan (18.4.)
  • Baskicko II. (16.5.)
  • Řecké ostrovy, jižní Kréta (19.9.)
  • Italské Švýcarsko (11.10.)
  • Doteky a dobrodružství, setkávání s divokými zvířaty (14.11.)
  • Rhodos, Santorin, Korfu (12.12.)
  P?edná?ky
  P?edná?ky
  P?edná?ky
  II. Výuková činnost Výukové programy v roce 2011

  V roce 2011 se uskutečnilo 28 výukových programů, kterých se zúčastnilo 541 žáků místních ZŠ i MŠ, ale také ZŠ a MŠ z okolí (Rudoltice, Třebovice, Semanín, Dlouhá Třebová). Nová nabídka programů na 2. pololetí školního roku 2011/2012 nabízí 7 výukových programů – novinku Tajemství rybníka, dále Hurá zima, Velká plavba (zdravá výživa), Krtkova domácnost, Tajemství vody, Velikonoce, Ruční papír a Odpady.

  III.Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů. O oblibě svědčí hojná účast.

  Uvádíme dílny v roce 2011:

  • Organzové květy (Hana Fialová) (20.1.)
  • Zvířátka ze sena (Hana Fialová) (17. a 24.2.)
  • Tkané kabelky na kartonu (Alena Vařejková) (12.2)
  • Velikonoční věnec (Hana Fialová) (24.3.)
  • Stromeček do okna (Hana Fialová) (7.4.)
  • Květina pro radost (Hana Fialová) (12.5.)
  • Dekorace z proutí do truhlíku (Hana Fialová) (16.6.)
  • Podzimní košík (Hana Fialová) (11.10.)
  • Věnec trochu jinak (Hana Fialová) (8. a 15.11)
  • Svícen na kůru (Hana Fialová) (8.12.)
  Dílny s Hanou Fialovou
  Dílny s Hanou Fialovou
  Dílny s Hanou Fialovou
  Dílny s Hanou Fialovou
  Dílny s Hanou Fialovou
  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA

  je pořádáno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová. Cílem cvičení je zdravý životní styl. Cvičení pro zdraví napomáhá uklidnění mysli, překonání stresu a uvolnění svalů v těle.

  IV. Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na odpady, péče o staré a památné stromy a aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je v pondělí od 12-16 hodin a ve čtvrtek od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky.

  Středisko ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka

  Ekologickou poradnu v roce 2011 v tomto středisku zajišťoval do srpna Karol Maár, odborný arboretista. Po jeho smrti se ujala práce jeho manželka paní Maárová.

  .

  Ve středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka se uskutečňují přednášky a besedy zaměřené na ochranu zeleně a ochrany přírody, na ochranu stromů a jsou doprovázeny promítáním diapozitivů.

  Projekt Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

  Širším cílem projektu byl udržitelný rozvoj míst, obcí a regionů v Pardubickém kraji. Podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje a hlavním bezprostředním cílem projektu je posílení sítě služeb EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) vedoucí k zodpovědnému jednání podle principů udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování ekologického povědomí obyvatel.

  Projekt probíhal od ledna 2010 do prosince 2011. Partnery tohoto projektu byly EC Paleta Pardubice, EC Paleta Chrudim, EC Paleta Oucmanice, EC Skřítek Pomezí u Poličky, EC Renata v Jevíčku a EC Červenka Č. Třebová. Cílem projektu bylo vzdělávání veřejnosti v oblasti ŽP, specializací našeho ekocentra byla ochrana stromů. V rámci projektu financovaného ze SFŽP a MŽP ekocentrum Červenka uspořádalo 21 osvětových akcí pro veřejnost (přednášky, kampaně Den Země a Den stromů), 13 vzdělávacích akcí (odborné semináře, výjezdní semináře), v ekoporadně bylo zodpovězeno celkem 294 dotazů.


  9. VÝBĚR PLÁNOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2012

  Přednášky: (s doc. PaedDr. Jiřím Štyrským CSc.)

  • Březen: Plavba po Nilu
  • Duben: Santorin
  • Květen: Dolomity
  • Aranžérské dílny: (s Hanou Fialovou)
  • Leden: Suchá dekorace
  • Únor: Pletení košíku s dřevěným dnem
  • Březen: Lepené koule Vlněný věnec
  • Duben: Filcová výzdoba do oken
  • Květen: Šití ozdobných nítěných knoflíků
  • Červen: Klobouk s pedigu na stěnu jako dekorace
  • Na všechny dílny nutné přihlášky: Jana Černá 739 065 958 nebo zlatastudanka@seznam.cz

   Pojďme s dětmi do přírody (s Darinou Hruškovou) Každý měsíc se vydají s dětmi a jejich rodiči či prarodiči do přírody.

  • Leden – Chata M. Švabinského na Kozlovském kopci (21.1.)
  • Únor – Sněhové hrátky v Javorce (18.2.)
  • Duben – Velikonoční dílna (1.4.)
  • Rozhledna na Andrlově Chlumu (29.4.)
  • Květen – Richterova chata (26.5.)
  • Červen – Stezka ZŠ Praktické (23.6.)

  DÁLE NABÍZÍME:

  • Březen: Den vody (P. Vomáčková)
  • Duben : Otevření Zlaté studánky (J. Jansová, N. Vavřínová)
  • Květen: Regionální přírodovědné soutěže na ZŠ Habrmanova (J. Černá)
  • Červen: Přírodovědná stezka (J. Jansová, N. Vavřínová)
  • Září: Den bez aut (J. Černá)
  • Říjen: Den stromů v EC Červenka (P. Vomáčková)
  • Každé úterý od 18.00 – 19.30 hod. cvičení pro zdraví – JÓGA na ZŠ Habrmanova.

  Pravidelná Ekoporadna pro veřejnost: pondělí: 12.00-16.00 hod., čtvrtek: 8.00- 12.00 hod. Otázky do ekoporadny je možno vhazovat do schránky u vchodu do Ekocentra Červenka, boční vchod ZŠ Habrmanova, Česká Třebová.


  10. HOSPODAŘENÍ

  ROZVAHA

  AKTIVA v Kč

  • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............249 560,10
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................202 200,51

  PASIVA v Kč

  • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. obd..232 483,10
  • stav k poslednímu dni účet. období................................185 237,51
  • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............249 560,10
  • stav k poslednímu dni účet. období.................................202 200,51
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
  • I. Spotřebované nákupy celkem......................................103 666,00
  • II. Služby celkem.............................................................227 014,00
  • III. Osobní náklady celkem..............................................201 319,00
  • - Mzdové náklady náklady ................................................150 236,00
  • - Zákonné pojištění.......... ................................................ 51 083,00
  • V. Ostatní náklady celkem...................................................5 029,50
  • Náklady celkem...............................................................537 028,00
  • IV. Ostatní výnosy celkem................................................108 172,98
  • VI. Přijaté příspěvky celkem.............................................. 54 240,70
  • VII. Provozní dotace celkem............................................ 327 369,43
  • Výnosy celkem................................................................ 489 782,41
  • C. Výsledek hospodaření před zdaněním.........................- 47 245,59
  • D. Výsledek hospodaření po zdanění...............................- 47 245,59


  11. KONTAKTY

  Adresa : ZO ČSOP Zlatá Studánka U Podhorky 1671 56002 Česká Třebová Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz E-mail: zozlatastudanka@seznam.cz Kontakty na členy výboru ZO ČSOP: předsedkyně M: 739 065 958 e-mail: zlatastudanka@seznam.cz (Černá J.) hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz (Dušková H.) jednatelka M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková P.) revizorka M: 731 331 955 (Pechancová M.) Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69

  12. PODĚKOVÁNÍ

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
  • Ústřední výkonná rada ČSOP Praha
  • Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha
  • Sdružení ekologické výchovy Pavučina
  • ZŠ Habrmanova Česká Třebová
  • Město Česká Třebová
  • Pardubický kraj
  • Kulturní centrum Česká Třebová
  • EkoBi s. r. o. Česká Třebová
  • SFŽP ČR Praha
  • EC Paleta Pardubice
  • Lesy České republiky s. p.
  • Ing.Jiří Bureš
  • Marek Stránský
  • Pan Skala
  • Mgr. Josef Kvičera
  • Hana Fialová
  • PaedDr. Jiří Štýrský
  • Mgr. Milan Michalski
  • MVDr.Jiří Karlík
  • Víta Balcarová

  Spolupráce s médii:

  Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, MF Dnes.

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  13. OBSAH

  • 1. Kdo jsme
  • 2. Členská základna
  • 3. Činnost výboru
  • 4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí
  • 5. Richterova chata
  • 6. Ochrana biodiverzity
  • 7. Práce s dětmi a mládeží
  • - MOP Hrušky - MOP Čipmánci - MOP Malí křečíci - MOP Stopaři „E“
  • 8. Ekologická výchova
  • - osvětová činnost - výuková činnost - vzdělávací činnost - poradenská činnost
  • 9. Výběr z plánovaných akcí na rok 2012
  • 10. Hospodaření v roce 2011
  • 11. Kontakty
  • 12. Poděkování
  • 13. Obsah
   • EKOLOGICKÁ PORADNA Ekoporadna Ekocentrum Červenka ZO ČSOP Zlatá studánka – Česká Třebová Provozní doba: Po 12.00 – 16.00, Čt 8.00 – 12.00 nebo dle dohody Telefon: 731 331 955, 605 717 350 E-mail: zozlatastudanka@seznam.cz
  Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

  Novinky
  00.00.0000:
  Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

  Blí? k p?írod?

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.