ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 01. 03. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Vydáno dne 15. 02. 2013 (5109 přečtení)

Co se událo v naší organizaci...

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Naše ZO ČSOP „Zlatá studánka“ vznikla v roce 2003 a jméno dostala podle studánky v našich lesích. Patronát nad studánkou převzala ZO ČSOP. Každý rok ji v dubnu slavnostně otevíráme a na podzim zavíráme. Sídlíme v budově Základní školy v Habrmanově ulici. Prostory jsme vybavili díky finanční pomoci grantů Pardubického kraje, Lesů ČR s.p., ÚVR ČSOP a SMOP CDM Praha.
 • Naše organizace má k 31. prosinci 2012 34 dospělých členů.
Z naší činnosti.
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Ukliďme svět, přednášky, výstavy, exkurze aj. S velkým úspěchem se setkala akce ke Dni stromů spojená se dnem otevřených dveří ekocentra.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Spolupodílíme se na přírodovědných soutěžích a mineralogické olympiádě.
 • - Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Letos začala krásná akce „Pojďte s dětmi do přírody“. Stala se akcí oblíbenou.
 • - Ekoporadna byla otevřena každé pondělí a čtvrtek a poskytovala konzultace širokému spektru klientů. Pod základní organizací pracovalo "Středisko ochrany přírody - STROM" v Písečné u Žamberku. Po úmrtí Karola Maára, který středisko řídil, zůstala pouze péče o VKP Ekosystémy potoka Potočnice. Nadále se zde uskutečňuje program Zelená karta ČSOP „Technická pomůcka Mlýn v Písečné čp.35“.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Velký zájem je i o přednášky pana PaedDr.Jiřího Štyrského.
 • - Kampaně jako Den Země, Den stromů a Den bez aut již mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Počet členů k 31.12. 2012: 33 dospělých členů a v oddílech MOP 18 členů.

Seznam členů:

Černá Jana, Dostálek Miroslav, Drašnar Antonín, Drašnarová Anna, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Gablerová Irena, Gabler Heřman, Houserová Ludmila, Hoško Martin, Hyšková Marie, Chýlova Jana, Jansová Jiřina, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Maárová Hana, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Studnařová Zdena, Šillerová Alena,Umová Jiřina, Vavřínová Nela, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Zapletalová Alena.

V roce 2012 odešel z našich řad pan Josef Kerhart. Aktivně se zajímal o ochranu přírody, usiloval o obnovu studánek v našem regionu. Čest jeho památce!

Složení výboru ZO ČSOP

Na výroční schůzi dne 2. března 2012 byl zvolen nový výbor ZO ČSOP v tomto složení:

 • Pavlína Vomáčková, předsedkyně
 • Hana Dušková, hospodářka, účetní
 • Darina Hrušková, jednatelka
 • Květa Klaclová, členka výboru
 • Jana Černá, členka výboru
 • Alena Mistrová, členka výboru + správce Richterovy chaty
 • Irena Gáblerová, členka výboru
 • Marie Hyšková, členka výboru
 • Marie Pechancová, členka výboru
 • Blanka Voborová, revizorka

Připomeňme, že se v dubnu 2012 konal v Ústí nad Labem VIII. Sněm ČSOP. Do čela ČSOP byl opět zvolen poslanec RNDr. Libor Ambrozek, CSc. a výkonným místopředsedou ing. Karel Kříž z Vlašimi. Z naší ZO se sněmu zúčastnily: Alena Mistrová, Květa Klaclová a Marie Pechancová.


3. ČINNOST VÝBORU

 • Výbor základní organizace se sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.
 • Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací: EVVO Pardubického kraje pro rok 2012 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy a Přírodovědné přednášky a dílny s přírodním materiálem). Dřevo 2012 – Dokončení vstupního audiokoutku nástěnnou deskou a vybavení ekocentra 6 skládacími lavičkami pro vnitřní i venkovní použití (finančně podpořeno LČR s.p. a ČSOP).
 • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová (Práce s dětmi a mládeží, podíl na oslavách města).
 • Dotace MOP z MŠMT finanční dotace k podpoře vybavení a provozu kolektivu MOP a finanční dotace k podpoře krátkodobých akcí kolektivu MOP. Infocentra podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráce v zařízeních ČSOP
 • Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:
 • Den Země na Starém náměstí v České Třebové
 • Den stromů a den otevřených dveří v EC
 • Krajská konference EVVO Pardubice
 • Setkání členů a přátel ČSOP v údolí řeky Moravice v Nízkém Jeseníku
 • Návštěva z Krajského úřadu Pardubice a z ekocentra Paleta. Prohlídka ekocentra a beseda (16.5.2012)
 • Jednání a spolupráce s Odborem životního prostředí MěÚ Česká Třebová, s Odborem školství, kultury a tělovýchovy, s Odborem majetku města.
 • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV, Ozvěny - měsíčník města Ústí nad Orlicí.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 10.5.2012

FOTO z akce ZDE

5. RICHTEROVA CHATA

Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila Rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Slouží hlavně k zájmové činnosti dětí a mládeže a ke klubové činnosti ZO.

 • Co nového v roce 2012 na Richterově chatě:
 • V roce 2012 proběhlo 3x sekání trávy a 2x úklid travního porostu kolem chaty (srovnání zeminy po rozrytí divočáky), oprava úložného prostoru pod schody, zakoupení a sešroubování kozy na řezání polen. Dále proběhla příprava velkých polen na otop, nakoupili jsme omyvatelné ubrusy na stoly v chatě.
 • Mistrovi provedli prohlídku vnitřní chaty (6x ročně), včetně vyvětrání a úklidu s odvozem odpadu, 4x prohlídka okolí a chaty z venku, během cesty kolem.
 • V dubnu 2012 využili chatu k víkendovému pobytu MOP Stopaři E z Červené Vody vedeni M. Hoškem.

6. OCHRANA BIODIVERZITY

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2012 údržbou stávajících příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování.

Chráněné území "Ekosystémy potoka Potočnice" bylo zřízeno v Písečné u Žamberka. Na lokalitě o velikosti 2 500 metrů čtverečních byl prováděn biologický monitoring a údržba rybníka i s jeho faunou a flórou. Území bylo označeno tabulkou s vysvětlením maloplošného chráněného území a stará se o něj paní Maárová.


7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s dětmi a mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP). Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu. Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP tři:

 • "Čipmánci"- pod vedením Jiřiny Jansové, studentky vyšší pedagogické školy v Litomyšli
 • Stopaři „E“ - pod vedením Martina Hoška, studenta pedagogické fakulty
 • "Hrušky" - pod vedením Mgr. Dariny Hruškové mají nyní vedoucí na rodičovské dovolené

Na VIII. Sněmu ČSOP se jasně projevily vzrůstající ideové a obsahové rozdíly mezi ČSOP zaměřeným hlavně na ochranu přírody a Sdružením MOP zaměřeným na práci s dětmi. Tyto rozdíly vyústily v rozhodnutí, že SMOP bude zrušeno a vznikne samostatné občanské sdružení „Mladí ochránci přírody“ (27. března 2012). Toto sdružení má samostatné články, které nazývá KÁMEN. Naše ZO bude spolupracovat se základním článkem „Červený kohout“, vedoucí bude Mgr. Darina Hrušková, členka ČSOP Zlatá studánka.

Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


MOP HRUŠKY

V roce 2012 „odpočívali“, protože mají pozastavenou činnost z důvodu čerpání rodičovské dovolené své vedoucí.


MOP ČIPMÁNCI

Z časových důvodů jsme se s oddílem scházeli pouze v první polovině roku 2012, a to vždy na dvě hodiny (jednou za čtrnáct dní). Oddíl navštěvovalo pravidelně kolem 8 dětí od 6. do 8. třídy ZŠ.

Akce: V dubnu jsme se zúčastnili Otevírání Zlaté studánky. Na cestu ke studánce byly pro děti připraveny různé úkoly a soutěže, za které získávaly body. Body si děti mohly u studánky vyměnit za různé odměny. Studánku jsme otevřeli Zlatým klíčem a po ochutnání vody z pramene si opekli párky na ohni. Na zpáteční cestě nás zastihl sice déšť, ale ani ten nám nezkazil naši dobrou náladu.

Projekt: V květnu jsme se rozhodli věnovat projektu „Biotopy“, který měl děti seznámit se základy měření (teplota vody, pH vody, výška stromů apod.) na různých biotopech.

Průběh schůzek: A co jsme měli na programu na našich schůzkách? Většinu času jsme trávili hraním různých společenských nebo samostatně vytvořených her, soutěžením, rukodělnými činnostmi nebo díváním se na videozáznamy o přírodě. Před Velikonocemi jsme např. obarvovali vajíčka a malovali na ně octem. Dále byly děti seznámeni s enkaustikou (nažehlování voskovek) nebo origami.

A na závěr: v únoru 2013 bychom rádi opět oddíl znovu „zprovoznili“ a opět se pravidelně scházeli. V plánu je i nábor nových členů.


MOP STOPAŘI ,,E“

Stopaři jsou volnočasový turisticko-přírodovědný oddíl, který nabízí celoroční činnost pro děti od 3. třídy. Je to kolektiv mladých lidí, převážně dětí, kteří mají společný zájem týkající se poznávání a ochrany životního prostředí kolem nás. V současné době na pravidelné schůzky, jež se konají jednou týdně – v pátek, přichází čtyři až šest dítek. Nenudíme se ani na chvilku, při našich čtyřhodinových setkáních se děti pořádně pobaví, zapomenou na školu a jinak odreagují. Dáváme volnému času dětí smysl a nabízíme jim partu kamarádů, dobrodružství, zábavu, hry, sport, … Základním prvkem všeho je pro nás hra a motivace. Mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše co se týká tábornictví.

Také se pravidelně zúčastňujeme celostátních akcí, jako jsou: BHCO, Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země a mnoha dalších. Taktéž i letos pracujeme na sběru starého papíru, víček od PET lahví a vysloužilých elektrospotřebičů.

Program pro děti je sestavován tak, aby držely co nejtěsnější krok s průběhem změny přírody v závislosti na roční době. A tak se už brzy na jaře učí pojmenovávat rostliny jarního aspektu a postupně k nim přidávají další a další. Všímají si také postupně vylézajících brouků a dalšího hmyzu. Když už mají stromy plody (různé bobule a nažky), snaží se je určit jenom na základě nich. Pokud má strom listy, pozná ho každý, ale zkuste si to, jakmile zavládne zima. S příchodem této královny se otevírá obrovská kniha pro ty, kteří umějí číst ze stop zvěře, a věřte, že se někdy jedná o velice zajímavé příběhy. V dobách krutých mrazů a vánic se Stopaři před těmito nepříznivými vlivy schovají v pionýrské klubovně v budově kina, kde si zkouší a hodnotí nabyté vědomosti v podobě různých poznávacích testů.

V průběhu letošního roku došlo v našem oddíle k výměně generací. Čtyři dlouholetí členové odešli studovat na střední a vysokou školu do vzdálených měst a jejich místa zaplnila nová čtyřka třeťáčků. Na větších akcích se však setkáváme všichni společně.

Jako kolektiv bychom se chtěli pochlubit dvěma nemalými úspěchy. Do letošního 37. ročníku BHCO (branné hry cesty odhodlání) se nám podařilo sestavit i hlídku našich mladších dětí. Soutěžili jsme tedy tak ve dvou kategoriích v této prestižní celostátní akci. Je to netradiční otevřená dobrodružná soutěž, kde týmy odvážných a samostatných dětí tráví víkend (včetně noci) putováním v přírodě a plněním nejrůznějších úkolů (stavba bivaku, brodění řeky, poznávání živočichů a jejich stop, poznávání rostlin, zdravověda, orientace podle mapy, pochod dle azimutu, slaňování skal, luštění šifer,…). Mláďata se v tomto roce mezi tou spoustou soutěžících teprve otrkávala, ale i tak obsadila krásné 4. místo. Naše starší soutěžní skupina navázala na loňský úspěch a zase trošičku poposkočila kupředu a to až na 5. místo. Nicméně se v této soutěži stal vítězem vlastně každý, kdo překonal sám sebe a odhodlal se vyrazit na tuto pouť.

Seznam větších akcí 2012
 • 10. -15.3. – Dobývání Ameriky (jarní prázdniny v Olomouci)
 • 16. -17.3. – Noc deskových her
 • 20. -22.4. – Richterova chata
 • 5. -6.5. – Vaření v přírodě
 • 8. -10.6. – BHCO 2012
 • 30.6. -5.7. Vltava 2012
 • 2. -3.8. – Řapík na Dračí skále
 • 3. -5.8. – Praděd + Vlčí poklad
 • 27. -28.8. – Východ slunce na Králickém Sněžníku
 • 24. -28.10. – Krkonoše 2012 (podzimní prázdniny v Trutnově, Markousovice, Černá hora, Adršpašsko-Teplická skalní města)
 • 23. -25.11. – Lovecká výprava Pardubice
 • 21. -22.12. Vánoční Bang turnaj
Seznam menších akcí 2012
 • 7.1. – Severomoravská chata na běžkách
 • 11.2. – Warcraft (desková hra v klubovně)
 • 5.4. – Warcraft (desková hra v klubovně)
 • 8.5. – Geocaching výprava (Mladkov, Jablonné nad Orlicí)
 • 12.7. – Bang (turnaj v klubovně)
 • 29.8. – Bang (turnaj v klubovně)
 • 15.9. – ULAK turnaj
 • 28.9. – Warcraft (desková hra v klubovně)
 • 29.9. – Severomoravská chata
 • 6.10. – Poklad na Jeřábku
 • 8.12. – Rudolfův pramen
 • 22.12. – III. ročník vánočního pexesového turnaje
 • 24.12. – Krmení zvířátek
 • 29.12. – Expedice Jeřáb 1003
Za Stopaře ,,E“ Martin Hoško
POJĎTE S DĚTMI DO PŘÍRODY

Pod vedením Dariny Hruškové vyrážejí rodiče s dětmi do přírody, kde se hrají hry, poznává se příroda a aktivně se relaxuje. Tento rok děti vyrazily:

 • 21.1. Chata M. Švabinského na Kozlově – Zimní táboření KČT
 • 18.2. Hry se sněhem v parku Javorka
 • 29.4. Andrlův Chlum
 • 26.5. Vycházka na Richterovu chatu
 • 17.6. Semanínská stezka
 • 9.9. Kačenčina studánka
 • 4.11. Zavírání Zlaté studánky

Akce jsou velmi oblíbené. Účastní se nejen rodiče, ale i prarodiče s dětmi různého stáří.


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

Osvětová činnost
 • Myslivost a vše co k ní patří (V. a O. Pecháčkovi, 24.4.)
 • Den Země na Starém náměstí (10.5.)
 • Setkání členů ČSOP v údolí řeky Moravice v Nízkém Jeseníku (7. - 9.9.)
 • Den bez aut – cyklovýlet do Chocně (23.9.)
 • Den stromů v ekocentru Červenka (23.10.)
 • Vánoční besídka (11.12.)
 • Regionální přírodovědné soutěže (květen)
 • Mineralogická olympiáda (květen)
 • Den zvířat – Javorková stezka (6.10.)
 • Koalice nevládek Pardubicka na farmě Apolenka – naši ZO reprezentovaly N. Vavřínová a J. Jansová (27.9.)
 • Ukliďme svět (26.5.)
 • Den dětí v Javorce ve spolupráci s MC Rosa (1.6.)
 • Koalice nevládek Pardubicka ke Dni Země v Pardubicích – N. Vavřínová a J. Jansová (17.4.)
Přednášky a besedy
 • Plavba po Nilu – PaedDr. J. Štyrský (19.3.)
 • Santorini – PaedDr. J. Štyrský (16.4.)
 • Myslivost a vše co ní patří (V. a O. Pecháčkovi, 24.4.)
 • Dolomity – PaedDr. J. Štyrský (14.5.)
 • Řím a Vídeň, evropské metropole – PaedDr. J. Štyrský (8.10.)
 • Na toulavém kole po železné oponě – Mgr. Zdenek Hübner (19.11.)
 • Dolomity, Brixen, toulky po jižním Tyrolsku – PaedDr. J. Štyrský (17.12.)
Výuková činnost a výukové programy v roce 2012

V roce 2012 se uskutečnilo 71 výukových programů, kterých se zúčastnilo 1417 žáků místních ZŠ i MŠ, ale také ZŠ a MŠ Třebovice, Rudoltice, Řetová a Semanín. Program Vánoce přírodně shlédlo 25 tříd, Velikonoce 16 tříd, líbily se i programy Tajemství rybníka (18x), Hurá zima (7x) a Velká plavba (7x). Výukové programy představují 94 hodin čistého času práce s dětmi. Počet hodin přípravy na VP nelze ani spočítat.

VP zajišťovaly lektorky: Pavlína Vomáčková, Darina Hrušková s pomocí E. Ditzelové, K. Klejchové, M. Hyškové a V. Ditzela.

Vzdělávací činnost

V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů. O oblibě svědčí hojná účast. Aranžérské dílny zajišťuje ZO ve spolupráci s lektorkou paní Hanou Fialovou. Konaly se téměř každý měsíc.

 • Suchá dekorace 12.1.
 • Košík s dřevěným dnem 11.2.
 • Vlněný věnec 29.3.
 • Filcová výzdoba 19.4.
 • Šití nitěných ozdobných knoflíků 17.5.
 • Klobouk z pedigu jako dekorace 7.6.
 • Kočka z pedigu 20.9.+ 9.10.
 • Netradiční adventní věnec 22.11., 29.11.
 • Vánoční sněhová svíce 18.12.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA

je pořádáno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová. Cílem cvičení je zdravý životní styl. Cvičení pro zdraví napomáhá uklidnění mysli, překonání stresu a uvolnění svalů v těle.

Poradenská činnost – ekoporadna

Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí. Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na odpady, péče o staré a památné stromy a aktuální ekologická témata.

Provozní doba ekologické poradny je v pondělí od 12-16 hodin a ve čtvrtek od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky.


9. HOSPODAŘENÍ

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

 • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............202 200,51
 • stav k poslednímu dni účet. období...............................165 389,37

PASIVA v Kč

 • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. obd..185 237,51
 • stav k poslednímu dni účet. období................................165 389,34
 • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............202 200,51
 • stav k poslednímu dni účet. období.................................165 389,37
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
 • I. Spotřebované nákupy celkem......................................51 764,00
 • II. Služby celkem.............................................................138 918,00
 • V. Ostatní náklady celkem...................................................8 054,00
 • Náklady celkem...............................................................198 736,00
 • IV. Ostatní výnosy celkem................................................86 470,86
 • VII. Provozní dotace celkem............................................ 92 417,00
 • Výnosy celkem................................................................ 178 887,86
 • C. Výsledek hospodaření před zdaněním.........................- 19 846,14
 • D. Výsledek hospodaření po zdanění...............................- 19 846,14

10. KONTAKTY

 • Adresa: ZO ČSOP Zlatá Studánka Matyášova 937 56002 Česká Třebová
 • Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz
 • E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

 • předsedkyně M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková P.)
 • hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskova@cominnet.cz (Dušková H.)
 • jednatelka M: 604 158 493 e-mail: kvasna@seznam.cz (Hrušková D.)
 • revizorka Masarykova 2100, Česká Třebová (Voborová B.)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69


11. PODĚKOVÁNÍ

 • Ústřední výkonná rada ČSOP Praha
 • Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha
 • ZŠ Habrmanova Česká Třebová
 • Město Česká Třebová
 • Pardubický kraj
 • Kulturní centrum Česká Třebová
 • EkoBi s. r. o. Česká Třebová
 • SFŽP ČR Praha
 • EC Paleta Pardubice
 • Lesy České republiky s. p.
 • Ing.Jiří Bureš
 • Marek Stránský
 • Pan Skala
 • Mgr. Josef Kvičera
 • Hana Fialová
 • PaedDr. Jiří Štyrský
 • Mgr. Milan Michalski
 • MVDr.Jiří Karlík
 • Víta Balcarová

Spolupráce s médii:

Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, MF Dnes, Týdeník 5+2.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺


12. OBSAH

 • 1. Kdo jsme
 • 2. Členská základna
 • 3. Činnost výboru
 • 4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí
 • 5. Richterova chata
 • 6. Ochrana biodiverzity
 • 7. Práce s dětmi a mládeží
  • - MOP Hrušky
  • - MOP Čipmánci
  • - MOP Stopaři „E“
  • - Pojďte s dětmi do přírody
 • 8. Ekologická výchova
  • - osvětová činnost
  • - výuková činnost a výukové programy v roce 2012
  • - vzdělávací činnost
  • - poradenská činnost
 • 9. Hospodaření v roce 2012
 • 10. Kontakty
 • 11. Poděkování
 • 12. Obsah

EKOLOGICKÁ PORADNA Ekoporadna Ekocentrum Červenka ZO ČSOP Zlatá studánka – Česká Třebová Provozní doba: Po 12.00 – 16.00, Čt 8.00 – 12.00 nebo dle dohody Telefon: 731 331 955, 605 717 350 E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.